Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE VEREENIGING

VAN »K*Jfi

RUBBERPLANTERS

TER Medan, 31 Maart 1919.

OOSTKUST VAN SUMATRA.

Den 3den Juli van verleden jaar zijn door UHoogEdelGe-r strenge aan de Plantersvereenigingen in dit gewest afschriften toegezonden van het aan Z.E. den Gouverneur-Generaal gericht schrijven van den Directeur van Justitie van 4 Juni t. v. en van de daarbij behoorende nota van het Hoofd van den Dienst der Arbeidsinspectie ddo. 18 Mei 1918, betrekking hebbende op de maatregelen in verband met de voorgenomen afschaffing der strafs en dwang-bepalingen in de bestaande koelieordonnantie, met het verzoek daarop advies te willen uitbrengen voor Ulto October 1918, zegge binnen vier maanden.

De Directeur van Justitie had bij bedoeld schrijven den Landvoogd in overweging gegeven, in beginsel te verklaren: a) dat de P.S.-bepalingen op reëngagementscontracten over vier jaren zouden komen te vervallen en b) dat het gêheele P.S. stelsel binnen zeven jaren zou zijn afgeschaft en het aan de Planters zou overgelaten worden, zeiven te bedenken welke maatregelen noodig zijn om den overgang ' tot „vrijen arbeid" binnen dien termijn voor te bereiden. Inmiddels zouden na zekeren tijd reëngagementscontracten niet langer dan voor 12 maanden, en immigratie-contracten niet langer dan voor 2 jaren gesloten kunnen worden.

Waar reeds eerder, bij geheim schrijven van den Gouvernements-Secretaris ddo. 5 Februari 1918 aan den Gouverneur der ! Oostkust van Sumatra was opgedragen, de Plantersvereenigingen in kennis te stellen met de Regeeringsbeslissing, dat afschaffing der P.S.-bepalingen geen quaestie meer is waarover valt te redetwisten, en dat het daartoe binnen weinige jaren komen moet en zal, en waar ook de Directeur van Justitie in zijn bovenaangehaald schrijven het vraagstuk der afschaffing met nadruk aan de orde stelt in dezen vorm, dat die afschaffing onherroepelijk vaststaat, ongeacht of daartegen al dan niet bezwaren bestaan, daar meende de Avros dat, zonder acht te slaan op bezwaren tegen de afschaffing, zij zich had te beperken tot de studie van het vraagstuk:

Aan den Gouverneur der Oostkust van Sumatra te Medan.

Sluiten