Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lo. of afschaffing zonder meer en invoering van het stelsel van „vrijen arbeid" zooals door Regeeringspersonen voorgestaan (ref. nota van Lier) voor de landbouwindustrie al dan niet aannemelijk is, en zoo niet 2o. of het mogelijk is zonder Poenale Sanctie, arbeidszekerbeid voor de cultures ter Oostkust van Sumatra te behouden. Geheel in overeenstemming daarmede luidt een opdracht ddo. 29 Juli 1918 van het Bestuur der Avros aan haren rechtskundigen Adviseur (Mr. P. H. Schneider,) tot het samenstellen, (in overleg met gedelegeerden der Avros en der D. P. V.) van eene nota, behelzende a), „een eritiek op de voorstellen van Regeeringszijde „gedaan met betrekking tot een geleidelijken overgang tot de afschaffing der P. S. en daarnaast b) tot het doen van voorstellen waarop, van het standpunt der planters uit gezien, de afschaffing der P. S. mogelijk zal zijn zonder de arbeiders- en „de arbeidszekerheid in gevaar te brengen en zonder het openen „van nieuwe ondernemingen, zoowel als het werken op onderne„mingen totdat deze in productie zijn, geheel in de waagschaal „te stellen."

Wij hebben de eer hierbij het resultaat dezer speciale studie, neergelegd in eene nota en in een concept-ontwerp eener nieuwe Koelie-Ordonnantie, door .Uwe tusschenkomst aan de Regeering aan te bieden.

Naar het oordeel van ondergeteekenden is in de bedoelde nota en in het concept-ontwerp, waarin de voorstellen van de nota belichaamd zijn, aan de gestelde opdracht voldaan.

Met de daarin geleverde eritiek op de voorstellen van den heer van Lier en van den Directeur van Justitie, heeft het Bestuur der Avros zich geheel kunnen vereenigen. Noch Stbl. 1911 No. 540, noch het ontwerp vrije-arbeiders-ordonnantie van den Heer van Lier in November 1918 ter kennis van de Plantersvereenigingen gebracht, kunnen naar ons oordeel arbeiders- en arbeidszekerheid waarborgen. Integendeel, o. i. staat de toekomst der Cultures op het spel, indien de Regeering zich bepaalt bij bloote afschaffing der P. S. zonder daarvoor in de plaats te stellen eene andere regeling der arbeidsovereenkomst, een ander stelsel, dat rechten en verplichtingen van beide partijen bij de arbeidsovereenkomst met daadwerkelijke sanctie toerust (zij het ook geen poenale sanctie). Toegegeven toch dat de P. S. op den duur afgeschaft moet worden, dan is daarmede allerminst toegegeven dat de Oostersche arbeider na die afschaffing andere eigenschappen zal toonen te bezitten, dan die, welke overal waar Europeesche cultures met van elders geimmigreerde arbeidskrachten moesten werken, tot de invoering van het P.S. stelsel hebben geleid.

Sluiten