Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welnu, wanneer na afschaffing zonder meer der P. S. de arbeider niet van karakter is veranderd, dan zal de Europeesche nijverheid eene ingrijpende wijziging ondergaan, waarvan de omvang voorshands niet kan worden voorzien.

Door het vooruitzicht der afschaffing is nu reeds een toestand van onzekerheid ontstaan die door de van Regeeringswege voorgestelde „arbeidersnederzettingen" zeker niet weggenomen kan worden.

Het is derhalve naar onze meening onvermijdelijk, wanneer afschaffing der P. S. aan de orde wordt gesteld, tegelijkertijd een ander stelsel aan te geven, dat daarvoor in de plaats kan treden.

Ten slotte is het Bestuur der Avros overtuigd dat het in de hierbij aangeboden nota ontwikkeld stelsel van civiel rechtelijke sanctie, gepaard aan eene organisatie, omvattend zoowel den werkgever als den arbeider, voor practische uitvoering vatbaar is, en op den duur het P. S. stelsel zal kunnen vervangen, mits de specifieke P. S.-bepalingen als overgangsbepalingen gehandhaafd blijven zoolang die niet gemist kunnen worden.

Verder zal volgens het voorstel in de Nota en het ontwerp, een verdeeling van arbeiders in klassen en differentieering der loonen naar evenredigheid van den gepraesteerden arbeid, zich bewegende tusschen een zeer laag minimum en een zeer hoog maximum, een prikkel moeten vormen bestemd om den P. S.-dwang ot arbeiden (voor een egaal standaardloon) te vervangen.

Onder de leden van ons bestuur is de meening algemeen, dat onzekerheid voor de toekomst zal worden opgeheven en het kapitaal niet zal worden afgeschrikt zich beschikbaar te blijven stellen voor verdere uitbreiding der cultures, indien de Regeering, wanneer het inderdaad tot afschaffing der P. S. zal komen, het nieuwe stelsel kan goedkeuren en ondersteunen, c. q. invoeren.

De opzet van het nieuwe arbeidsstelsel brengt mede, dat het geschikt moet zijn voor onmiddellijke invoering, zoodra de daarbij bedoelde organisatie, het Algemeen Delisch Arbeids Bureau in het leven is geroepen en toetreding daartoe, zij het al of niet door staatsbemoeiing verzekerd is, en aan het corps deskundige arbeidsinspecteurs de noodige uitbreiding is gegeven.

De overgang van de bestaande K. O. op de nieuwe regeling s gelegen in de nieuwe regeling zelve, die bij wijze van overgang de P. S.-bepalingen handhaaft, doch met dit belangrijke verschil, dat de P. S. niet meer zal zijn het unieke en primaire rechts- of dwangsmiddel, doch alleen subsidiair toepassing zal vinden, wanneer andere rechtsmiddelen falen.

De P. S. krijgt daardoor het zuivere karakter van een rechtsmiddel en kan dus zonder bezwaar gehandhaafd blijven, totdat het behoud daarvan niet meer noodzakelijk is.

Sluiten