Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maatregelen in verband met de voorgenomen afschaffing der Poenale Sanctie.

1. INLEIDING.

Bij geheim schrijven van den len Gouvernements-Secretaris van 5 Februari 1918 No. 80 X is aan den Gouverneur der Oostkust van Sumatra opgedragen aan de Plantersvereenigingen aldaar mededeeling te doen van de Regeerings-beslissing „dat al„geheele afschaffing der straf- en dwangbepalingen (in de regeling „van den arbeid) geen quaestie meer is, waarover valt te redetwisten, en dat het daartoe binnen weinige jaren komen moet „en zal."

Den 3den Juli 1918 zond de Gouverneur der Oostkust van Sumatra aan de Plantersvereenigingen in zijn gewest, afschriften van het aan den Landvoogd gericht schrijven van den Directeur van Justitie van 4 Juni t. v. en van de daarbij behoorende nota van het Hoofd van den Dienst der Arbeidsinspectie van 18 Mei 1918, betrekking hebbende op de maatregelen in verband met de voorgenomen afschaffing der straf- en dwangbepalingen in de bestaande Koelie-Ordonnantie.

De Directeur van Justitie gaf bij bedoeld schrijven den Landvoogd in overweging in beginsel te verklaren:

a. dat over vier jaren de bij de K. O. Sumatra's Oostkust (Stbl. 1915 No. 421) vastgestelde strafbedreiging tegen inbreuk op de werkovereenkomst van de zijde der werklieden en tegen weigering om den verplichten arbeid te verrichten, alsmede de bepaling betreffende de terugbrenging met den sterken arm van werklieden naar de onderneming, buiten werking worden gesteld voor de reëngagementscontracten van Inlanders voor het geheele gewest;

b. dat na [afloop van de eerste twee jaren van het sub a) bedoelde 4-jarig tijdvak reëngagementscontracten in het gewest der Oostkust van Sumatra slechts gesloten mogen worden voor den duur van ten hoogste 12 maanden;

c dat na afloop van het sub a bedoelde 4 jarig tijdvak, immigratie-contracten slechts mogen worden gesloten voor den duur van hoogstens 2 jaar.

Sluiten