Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanleiding tot verdere beschouwingen, „vermits de schrijver blijkbaar „nog van het overwonnen standpunt uitgaat, dat de poenale sanctie „voorshands nog gehandhaafd kan blijven.*'

Waar na al deze nadrukkelijke verzekeringen van het Hoofd van het Departement van Justitie, die geheel gedekt worden door het aangehaald geheim schrijven van den lsten GouvernementsSecretaris, geen redelijke twijfel kan blijven bestaan, of het is der Regeering ernst met het afschaffen der poenale sanctie, heeft de Avros er zich rekenschap van gegeven dat bij de behandeling van bezwaren tegen de door den Directeur van Justitie voorgestelde maatregelen, de afschaffing zelve geheel en al buiten beschouwing moest blijven.

Zooals het vraagstuk door de Regeering is gesteld, hadden de Plantersvereenigingen geen andere keus, dan de quaestie onder de oogen te zien, wat zal moeten geschieden, om het voortbestaan der cultures die onder het arbeidsstelsel met poenale sanctie zijn ontstaan en groot geworden, na afschaffing daarvan te verzekeren.

De Avros stelde zich hiermede op het standpunt van het Volksraadlid, den heer H. Ketner in zijn rede over de poenale sanctie (zie handelingen pag. 207) die evenmin een poging gedaan heeft, om de Regeering op haar besluit te doen terugkomen, ongetwijfeld in de overtuiging, dat voor eene dergelijke poging, zelfs al had Z. E. daartoe eenige neiging gevoeld, bij andere Volksraadleden geen steun te verwachten was.

Het hoofddoel van het betoog van den heer Ketner was, een antwoord te geven op en eene weerlegging te leveren van tal van onjuiste beoordealingen, die het systeem der arbeidsregeling met P. S. en de werkgevers ter O. K. v. S. ten deel gevallen waren.

Geheel in overeenstemming daarmede is het besluit der Avros (29 Juli 1918) waarbij aan haren Adviseur opdracht werd gegeven.

a. ) «een eritiek te leveren op de voorstellen, van Regeeringswege „gedaan met betrekking tot een geleidelijken overgang tot de afschaffing der P. S. en

b. ) „het voorstellen van maatregelen, waardoor van het standpunt „der Planters uit gezien, de afschaffing der P. S. mogelijk zal „zijn, zonder de arbeiders- en de arbeidszekerheid in gevaar te „brengen en zonder het openen van nieuwe ondernemingen, zoowel „als het werken op ondernemingen totdat zij in productie zijn, „geheel in de waagschaal te stellen."

De ondervolgende beschouwingen en voorstellen zijn dan ook bedoeld als een objectieve studie in overeenstemming met de strekking van deze opdracht.

Bij deze studie is verondersteld, althans vereischt, behoorlijke

Sluiten