Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennis en een juist inzicht in de verhouding tusschen werkgever en arbeider, naar moderne opvattingen, ten tweede behoort bij die studie eene vergelijking tusschen den Westerschen en den Oosterschen arbeider, het opsporen van de karaktertrekken van laatstgenoemde en een beschouwing van de vraag, in hoeverre deze in staat zal zijn zich de juiste opvattingen eigen te maken omtrent de verhouding tot zijnen werkgever en zich daarnaar te gedragen dan wel hoe hem die kunnen worden bijgebracht.

Ten derde behoort daarbij een historisch overzicht betreffende het ontstaan, de werking, en de voor- en nadeelen van het PoenaleSanctie-systeem en ten vierde eindelijk de vraag of het vinculum juris, de rechtsband, die onder de bestaande K. O. door strafen dwangbepalingen gesanctioneerd is, ook door andere middelen gehandhaafd kan worden.

Niet alleen theoretisch is het vraagstuk van groot belang, omdat de keuze der beginselen die hier zullen gelden, van verstrekkenden invloed zal zijn, maar ook practisch, omdat de belangen der cultures en daarmede het Landsbelang, en zelfs de toekomst van Indië in zeer groote mate daarbij betrokken zijn.

Dit alles maakt groote voorzichtigheid gebiedend noodig, ook wat betreft den overgang van de oude tot de nieuwe regeling. Geleidelijkheid is daarbij de eerste eisch, wil men de belangen der cultures en daarmede het Landsbelang geene onberekenbare schade berokkenen.

Wij moeten bij de studie vrij blijven van" den invloed van politieke stroomingen van den dag, die aan voortdurende wisseling onderhevig zijn, en uitzien naar een reeks van positieve gegevens en beproefde beginselen, welke alleen een veiligen weg kunnen wijzen.

Sluiten