Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JE VERGELIJKING TUSSCHEN OOSTERSCHE EN WESTERSCHE ARBEIDERS.

4

Het schijnt wel haast overbodig, het verschil tusschen Oostersche en Westersche arbeiders onder woorden te willen brengen:

Iedereen is zich in mindere of meerdere mate bewust van de diepgaande verschillen, die tusschen beiden bestaau.

In hoofdzaak vinden deze hun grond in het verschil tusschen den Oosterling en den Westerling in het algemeen, doch laten wij algemeene oorzaken ter zijde, en bepalen wij ons zuiver tot het terrein van den arbeid, dan moet eene dergelijke vergelijking goede diensten kunnen bewijzen bij de studie van het vraagstuk dat ons bezighoudt.

In Westersche landen heeft de arbeider, waaronder volstrekt niet alleen te verstaan is de proletariër, zich aangepast aan het Westersche economische systeem en de daaruit afgeleide wetten van de voortbrenging en het ruilverkeer.

Als product eener eeuwenlange ontwikkeling is hij beroepsarbeider geworden.

Die productiemethode leidt noodzakelijkerwijze tot de georganiseerde opvoering van de productiviteit van eiken arbeid. Die organisatie is geworden tot een systeem dat alles en allen beheerscht. en waaraan niemand zich kan onttrekken.

In de landen waar de industrie het verst ontwikkeld is wordt de kracht van dit systeem het duidelijkst gevoeld: getuige de verkiezingsspeech van Woodrow Wilson (the New Freedom pag. 17) waar hij tot zijn democratische toehoorders zegt: We are all caught in a great economie system which is heartless. *)

*) Wij veroorloven ons de geheele passage hier aan te halen.

„So what we have to discuss is, not wrongs which individuals inten„tionally do, — I do not believe there are a great many of those, — „but the wrongs of a system, I want to record my protest against „any discussion of this matter which would seem to indicate that there „are bodies of our fellow citizens who are trying to grind us down „and do us injustice. There are some men of that sort, 1 don 't „know how they sleep o'nights, but there are men of that kind. Thank „God they are not numerous. The truth is, we are all caught in a „great economie system which is heartless."

Sluiten