Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Meer dan op Java en in Banjoewangi, waar resp. geheel of grootendeels met plaatselijk aanwezige werkkrachten wordt gearbeid, heeft de Europeesche industrie behoefte aan bescherming, waar zooals ter Oostkust van Sumatra, bijna uitsluitend met van over zee aangevoerde krachten gearbeid worden moet.

Niet alleen het voorschot, maar ook de zeer hooge immigratiekosten vormen een beginpost op de rekening van eiken arbeider waartegenover telkens een zeker quantum arbeid moet komen te staan, wil die beginpost geen zuivere verliespost worden. Maar het zwaartepunt ligt niet zoo zeer in het feit, dat een zeker aantal arbeiders aan de onderneming verlies berokkent, doch meer in de vraag, of de ondernemer in staat zal zijn, bij de berekening van den kostprijs van zijn product, met dergelijke verliezen rekening te houden als een factor, die tenminste bij benadering onder cijfers te brengen is.

Waar dit niet mogelijk is, is ook het bedrijf onmogelijk; op den duur althans zal geen kapitaal voor een zoodanig onzeker bedrijf beschikbaar zijn.

Bedrijfszekerheid is in nog veet sterker mate vereischt waar, zooals bij de tabakscultuur, het geheele product van den arbeid van een jaar bloot staat aan verlies of zware schade wanneer juist op bepaalde oógenblikken aan dat product niet de vereischte zorg wordt besteed, omdat de daartoe benoodigde arbeid niet beschikbaar is.

Dit vooropgesteld, moest met het .oog op de eigenschappen van den Oosterschen werkman naar wettelijke waarborgen worden omgezien, tegen benadeeling van den werkgever: a) door bedriegelijke handelingen, b) door contractbreuk van de zijde van den arbeider, ten gevolge van zijn gebrek aan vast karakter en gemis van verantwoordelijkheidsgevoel.

De behoefte daaraan is gevoeld door het geheele Oosten, te beginnen met Engelsche kolonies, de F. M, S, en de StraitsSettlements en ten slotte ook in de buitengewesten van Nederlandsch-Indië. 'sj&l?£

Overal ontstonden wettelijke regelingen van GELIJKE STREKKING, (wijzende op gemeenschappelijke karaktertrekken van den Oosterschen arbeider) in zooverre de Poenale Sanctie daarvan de kern vormt. *)

Die wettelijke waarborgen komen in hoofdzaak neer op straf-

*) „Special penal previsions are accepted as necessary owing to the lack of „character and of feeling of responsibility on the part of the emigrant". (Opinie van de United pro vinces in 1915 aan de Engelsch Indische Regeering medegedeeld; Open brief J. Kasteleyn p. 18 en 19).

Sluiten