Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Voordeden van het P. S. stelsel.

In eene geordende maatschappij kan niemand het zonder regels, wetten en wettelijke sanctie stellen. Zij geven aan elk individu richting en steun, die de Oostersche arbeider wel in de allerlaatste plaats zou kunnen missen.

Tot afschaffing van het P. S. stelsel kan dus niet worden overgegaan, alvorens een nieuw stelsel is ingevoerd en practisch deugdelijk is gebleken, met een geleidelijken overgang van het oude naar het nieuwe.

Willen wij bij de nieuwe regeling de voordeden van het P. S. stelsel behouden en de nadeden daarvan vermijden, dan is het nuttig de voor, en nadeelen van het huidige P. S. systeem hoe beknopt ook — eens speciaal in oogenschouw te nemen.

1) Het systeem der P. S. heeft het voordeel zeer EENVOUDIG en weinig gecompliceerd te zijn: wanneer in theorie geen bezwaren tegen het stelsel aan te voeren waren, en in de practijk geen misbruiken met de toepassing gepaard gingen, dan ware het stelsel aan te bevelen voor minstens twee categorieën van arbeiders: de allereenvoudigsten van geest en diegenen die om andere redenen niet of bijna niet voor redelijke argumenten vatbaar zijn.

Het argument gelegen in de toepassing van straf op onwil om te werken en het terugbrengen naar de onderneming van wegloopers zonder redelijke aanleiding, is voor ieder arbeider zonder uitzondering verstaanbaar.

Het odieuse ligt hoofdzakelijk hierin, dat wanneer de arbeider naar de onderneming wordt teruggebracht, dit geschiedt op verzoek van den werkgever, dus blijkbaar alleen en uitsluitend te zijnen behoeve.

'Wanneer echter de wet die de arbeiders beschermt, hare bescherming ook uitstrekte tot die arbeiders die door weg te loopen zich aan controle dus ook aan bescherming onttrekken, wanneer de wet beval dat de weggeloopen arbeider naar de onderneming zal worden teruggebracht, al ware het alleen om een onderzoek mogelijk te maken naar de werkelijke aanleiding daartoe, dan ware het belang der arbeidszekerheid daarmede wellicht beter gediend, dan met terugbrenging (z. g. met den sterken arm) op verzoek van den werkgever, terwijl tóch het odieuse, het onmoderne, het uit-den-tijdsche van den tegenwoordig bestaanden dwangmaatregel daarmede weggenomen was.

Waarmede wij willen betoogen, dat niet zoozeer het terugbrengen van den arbeider naar de onderneming vanwaar hij wegliep zoo onverdedigbaar is, als wel het feit dat dit nu geschiedt uitsluitend op verzoek en ten behoeve van den werkgever.

Wanneer het belang van den arbeider daarbij ook, en niet

Sluiten