Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Bezwaren tegen het P. S. stelsel.

in de allerlaatste plaats meetelde, dan had dat terugbrengen naar de onderneming inderdaad eene geheel andere beteekenis."

2) . Elke arbeider GEVOELT INDIVIDUEEL den invloed daarvan, terwijl het niet denkbaar is, dat hij een onbehoorlijken DRUK van het systeem ondergaat daar, waar de toestand heerscht dat slechts een ZEER GERING percentage arbeiders aan de anderen tot voorbeeld gesteld wordt.

3) , de ARBEIDSZEKERHEID, die daarvan een gevolg is, heeft de bekende uitbreiding der cultuur mogelijk gemaakt, waarover niet nader behoeft te worden uitgewijd. Behoud van die cultures, dus van arbeidszekerheid, is een Landsbelang.

4) . de HYGIËNISCHE WELSTAND, en het zeer lage sterftecijfer op de ondernemingen, is naast een voorbeeldige organisatie van den sanitairen dienst, te danken aan de praktijk der K. O.

5) . de ORDE en TUCHT onder het aangroeiende arbeidersleger zijn onder de P, S. gehandhaafd zonder eene evenredige uitbreiding der politie, omdat SPECIALE STRAFBEPALINGEN der K. O. tot handhaving der discipline en goede orde eene zoodanige preventieve werking hebben, dat repressief optreden bijna geheel onnoodig is. Het behoud VAN DEZE SPECIALE bepalingen schijnt intusschen niet te behoeven samenhangen met het vraagstuk van de afschaffing der eigenlijk gezegde P. S. bepalingen (die tot handhaving van de verplichting tot arbeiden. Ook de Chef v d Dienst der Arbeidsinspectie is deze opvatting toegedaan blijkens zijn onlangs verschenen ontwerp eener „Vrije Arbeids Ordonnantie".

1) Een theorethisch bezwaar is gelegen in den dwang tot nakoming eener verbintenis om iets te doen door bedreiging met vrijheidsstraf en terugbrenging naar de onderneming door middel van den sterken' arm, instede van den normalen dwang, bestaande in het verbinden van economische en geldelijke nadeelen aan niet nakoming van dergelijke verbintenissen.

Zeer afdoend, of zeer gewichtig is dit theoretische bezwaar echter niet.

De poenale sanctie levert evenmin als de civielrechtelijke sanctie een DIRECTEN dwang op.

Zelfs door terugbrenging met den sterken arm naar de onderneming of bedreiging met gevangenisstraf, kan men den arbeider niet DIRECT dwingen, noch beletten de tjankol, die men hem in de hand geeft, naast zich neer te leggen.

Wij behoeven niet te herinneren aan de voorbeelden van P. S. bepalingen in onze oud-vaderlandsche en ook nieuwere wetgeving, ook in andere Europeesche landen, noch aan de juridische rechtvaardiging der P. S. door prof. VAN HAMEL en Mr. LEVY.

Sluiten