Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noch aan de behandeling in de Tweede Kamer der Staten Generaal van de Nederl. Wet op de Arbeidsovereenkomst, waarbij gebleken is, dat noch de Minister, noch de Volksvertegenwoordiging afkeerig waren van publiekrechtelijke dwangmaatregelen INDIEN DIE NOODZAKELIJK zijn.

De sociale wetgeving in het algemeen is volstrekt niet afkeerig van publiekrechtelijke dwangmaatregelen, overal waar staatsbemoeing ingrijpt tot handhaving der SOCIALE ORDE,

Bij de nieuwe regeling die de P. S. zal moeten vervangen, zal staatsbemoeing zeker niet geheel en al te vermijden zijn en zal die regeling aldus gedeeltelijk een publiekrechtelijk karakter moeten dragen.

2) Een ernstiger nadeel is gelegen in de ongelijkheid in de toepassing der P. S., doordat de met de rechtspraak belaste magistraat (strafrechter) automatisch straffend optreedt, zoo dikwijls een overtreding van de letter der K. O. wordt bewezen. Met het gevolg, dat het percentage der gestraften rechtstreeks samenhangt met de opvattingen van den individueelen werkgever omtrent de gevallen waarin toepassing van die bepalingen verlangd kan worden. Op de meeste ondernemingen worden hoogstens 2 — 5°/0. slechts op zeer enkele tot 30"/0 «n meer koelies per jaar bestraft.

In het algemeen wordt meer waarde gehecht aan de preventieve, dan aan de repressieve werking der P. S. bepalingen en gevoelt de aan regel en orde gewende arbeider den druk der P. S. niet. Zelfs in de ons bekende gevallen dat oudere assistenten konden verklaren, dat zij uit hunne afdeeling in de laatste 4, 5 jaren geen enkelen koelie ter bestraffing hadden behoeven op te zenden, zijn wij geneigd dien gunstigen toestand, behalve aan de goede verstandhouding tusschen den baas en de minderen, toe te schrijven aan de preventieve werking van de P. S., die immers in de naburige afdeelingen en over het geheele gewest, zij het niet zoo vaak dan toch nu en dan nog wordt toegepast. Was de poenale sanctie afgeschaft, dan zou o. i. de goede verstandhouding tusschen baas en minderen niet beletten, dat zucht naar avontuur tot geheel andere cijfers van wegloopers e. d. zoude leiden.

Aan het bovenstaande bezwaar: de ongelijkheid der toepassing van de P. S. heeft men getracht tegemoet te komen door invoering van voorwaardelijke veroordeeling bij overtreding voor de eerste maal. Bovendien zou eene % intensieve inspectie van den arbeid, speciaal ook wat betreft de verplichtingen van den arbeider, in zeer belangrijke mate de behoefte aan de toepassing der P. S. bepalingen hebben verminderd, en zeer zeker zou, door onttrekking van de rechtspraak aan den strafrechter, en invoering van eene

Sluiten