Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

administratieve rechtspraak, dit gebrek der P. S. zijn opgeheven. *)

3) Het gewichtigste bezwaar tegen de P.S. vindt men vertolkt op alle wijzen en in alle toonaarden in Engelsch Indische ver» tegenwoordigende lichamen, in de toelichting op het ontwerp van Mr. VAN BLOMMESTEIN en in tal van andere publicaties, waar betoogd wordt dat de contractarbeider nagenoeg in een staat van pandelingschap of slaverny zou verkeeren.

In een rapport van Prof. SNOUCK HURGRONJE over de oorzaken der Djambi onlusten, op verzoek der Regeering uitgebracht (zie Soer. Hdlsbl. van 3, 4 en 7 Oct. '18), wordt opgemerkt dat ons bestuur over Oost-Indië door de geheele wereld een slechten naam heeft en acht de schrijver het een gevaarlijk zelfbedrog, daarvoor de oogen te willen sluiten.

Verder, dat in de Turksche en Arabische pers Nederland steeds, als het Moslim onderdrukkend land bij uitnemendheid wordt afgeschilderd ; dat Duitsche autoriteiten zich beroepen op ambtelijke bescheiden om te doen zien, dat door Nederland jegens de Inlandsche bevolking zwaar gezondigd wordtdat een Amerikaansche autoriteit vertelt dat de rijkdom van Nederland voortkomt uit het bezit der Oost-Indische eilanden, welker inwoners in een soort van lijfeigenschap verkeeren, niet ver van een staat van slavernij.

Waar een autoriteit als prof. S. H. aan deze en dergelijke beoordeelingen beteekenis toeschrijft, is het gewenscht nader op de zaak in te gaan en te onderzoeken of wij op grond van dit bezwaar ons oordeel over het P. S. stelsel niet geheel en al moeten herzien.

Hoewel tegenwoordig het percentage der bestrafte of met den sterken arm naar de onderneming teruggebrachte arbeiders zeer gering is en blijkens de verslagen der A. I. steeds neiging tot daling blijft voortbestaan en derhalve moeilijk gedacht kan worden aan een stelsel van onderdrukking, waar ook de loonen van goede arbeiders in de practijk de bij de arbeidsovereenkomsten gestelde minimumloonen in den regel met 50, soms met 100 pCt. overtreffen, daar mag niet ontkend worden, dat eene bedreiging met gevangenisstraf voor elke overtreding, juist voor die betere arbeiders min of meer onaannemelijk is.

Het is dus als een gebrek van het in dit opzicht al te eenvoudige P. S. stelsel te beschouwen, dat op elke overtreding van den arbeider primair gevangenisstraf gesteld is en dat voor eene civielrechtelijke sanctie daarin geen plaats is.

*) Reeds in 1910 is door de Deli Plantersvereeniging bij de bestrijding van het ontwerp Mr. van Blommestein voorgesteld de rechtspraak in arbeidszaken aan den administratieven rechter op te dragen.

Sluiten