Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Verschillende denkbeelden en voorstellen betref' fende maatregelen in verband met de afschaffing der P. S.

1. Nota v. d. Chef v. d. Dst. der A. L Juni '18.

Naar moderne opvattingen streeft een stelsel waarbij bedreiging met gevangenisstraf het primaire en unieke rechts- en dwangmiddel is, zijn doel voorbij.

Het is zeer zeker denkbaar ja zelfs waarschijnlijk, dat publiekrechtelijke straf- en dwangmaatregelen nimmer geheel gemist kunnen worden, maar o. i. zou de kracht van het bezwaar daartegen zeer verzwakt zijn, wanneer toepassing daarvan te baat genomen wordt subsidiair, wanneer alle andere overredings- en rechts-middelen falen.

Wij hebben achtereenvolgens kennis te nemen van ten eerste de nota van den Chef van den Dienst der Arbeidsinpectie, behoorende bij het schrijven van 4 Juni 1918 van den Directeur van Justitie aan den Gouverneur-Generaal;

Ten tweede, het ontwerp „VRIJE ARBEIDSORDONNANTIE'' van den Chef van den Dienst der Arbeidsinspectie, gepubliceerd in November 1918,

Ten derde, een wijzigingsvoorstel op de bestaande koelieordonnantie van den Gouverneur der Oostkust van Sumatra,

Ten vierde, de regeling der Straits Settlements en der F. M. S. en de daarop betrekking hebbende brochure van den heer Gallagher.

Ten vijfde, het ontwerp Bandjoewangiregeling.

In de nota van den Chef van den Dienst der Arbeidsinspectie en in het begeleidend schrijven van den Directeur van Justitie aan den Gouverneur-Generaal, wordt het voorstel gedaan de P. S. bepalingen geleidelijk in te trekken, te verdeelen over een tijd van 7 jaar, met gelijktijdige behartiging der cultuurbelangen.

Men vindt echter geen duidelijke voorstelling van de wijze, waarop dit doeleinde bereikt zal worden (vide nota: No 6); de planters moeten zeiven uitvinden, op welke wijze zij a) Kolonisatie b) andere „nederzettingen van vrije koelies" in het leven kunnen roepen, (No 7). De Regeering bepale een termijn, zoodanig dat de „planters voldoenden tijd" zullen hebben gehad om hunne maatregelen te nemen. (No. 8). Intusschen wenscht de Regeering, dat door spoedig opvolgende partieele maatregelen, (van welken aard is niet nader aangeduid), schokken vermeden worden. (No. 11) HOOGER LOON en ZEER GOEDE behandeling zullen de arbeiders trekken en vasthouden. (No 13) doet veronderstellen dat P. S. voor immigranten voorloopig gehandhaafd moet blijven omdat aanvoer van arbeiders uit Java niet kan worden verminderd. (No 14;) Chineesche immigranten zijn te vervangen door Javanen, omdat nederzettingen van Chin. arbeiders niet in de bedoeling liggen. (Het idee kolonisatie schijnt overheerschend te zijn). Intusschen kan nu reeds bepaald worden, wanneer immigratiecontracten voor niet langer meer dan twee jaar gesloten kunnen wor-

Sluiten