Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Het ont werp „vrije ar beidsordonnantie'' v. d. Chef v d. Dienst dei Arbeidsinspectie.

stelsel van wetgeving, dat in de plaats zal komen van de K. O. met P. S.

In No. 15 der Nota-van Lier wordt gezegd, dat de „planters" dikwijls niet schijnen te begrijpen, dat met intrekking der P. S. bepalingen, niet het arbeidscontract wordt ingetrokken.

De beteekenis dezer opmerking is onbegrijpelijk, waar in de Nota in dat zelfde No. 15 wordt gezegd, dat de regeling dier arbeidsovereenkomst in Stsbl. 1911 No. 540, wellicht voldoende geacht kan worden en mocht dit niet zoo zijn, dan kan eene andere regeling besproken worden nadat vrije arbeid is ingevoerd.

Hiermede wordt toegegeven, dat van de regeling der arbeidsovereenkomst in de K. O., zoodra de P. S. daaruit gelicht is, niets meer overblijft; anders was het niet noodig, voor de rechtsgevolgen dier overeenkomst te verwijzen naar Stsbl. 1911 No. 540 of naar eene andere regeling die na zooveel jaren een voorwerp van bespreking kan worden.

Wanneer het waar is, dat van de K. O., na afschaffing der P. S. niets overblijft dan een levenloos geraamte, dan mag aan de voorstellen der Nota geen begin van uitvoering worden gegeven, zonder voorafgaand overleg over hetgeen voor de P. S. in de plaats komt.

De bezwaren daartegen zijn niet „noodeloos", zooals de Notavan Lier meent, doch zij zijn nu terstond, en niet eerst na 4 of 7 jaar aan de orde. Het zou eene overstandige politiek zijn de geheele bestaande arbeidsregeling te desorganiseeren en te ontwrichten en eerst daarna de „planters" toe te laten tot overleg op welke wijze en door welke nieuwe wettelijke regeling de desorganisatie en verwarring weer opgeheven kunnen worden.

Wij zijn overtuigd, dat de Nota- van Lier ten onrechte wanhoopt aan de resultaten van een zoodanig voorafgaand overleg met de planters.

In afwijking van het voornemen, in No. 15 der zooeven be. sproken Nota ontwikkeld, (handhaving van Staatsblad 1911 No.

540 tot na verloop der zeven overgangsjaren), komt de Heer . VAN LIER nu met een geheel nieuwe regeling van „Vrijen Arbeid", • voor alle „buitengewesten" welke blijkens art. 1 aangewezen is om ook onze K. O, van 1915 No. 421 te vervangen, voorzoover die ophoudt van toepassing te zijn.

Artikel 1 van dit ontwerp immers luidt als volgt:

Op buiten Java en Madura gelegen ondernemingen gelden voor den werkgever en werknemer, voorzoover de door hen gesloten overeenkomst niet aangegaan is of aangegaan kan worden op den voet der K- O., de voorschriften der ordonnantie.

Sluiten