Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Art 4>- ONTBINDING der overeenkomst geschiedt door het HOOFD VAN QEW. BESTUUR of een door hem aangewezen ambtenaar ,op verzoek van een der partijen, ingeval de andere partij hare verplichtingen niet nakomt.

De werkgever is dus wel aan den arbeider, doch de arbeider niet aan den werkgever gebonden, immers de arbeider kan ongestraft weggaan, doch ontslag op staanden voet wegens gewichtige of dringende redenen is uitgesloten. Het eenige rechtsgevolg van een dergelijk ontslag, rechtmatig of onrechtmatig, is <le verplichting van den werkgever tot terugzending van den arbeider en zijn gezin, (vide art. 9. ten 5e.) Deze regeling is <ius zeker niet volledig.

Zelfs overeenkomsten voor onbepaalden tijd aangegaan kunnen alleen door het HOOFD V. GEW. BESTUUR of zijn gedelegeerde worden ontbonden (dus niet op de normale wijze door opzegging met inachtneming van een opzeggingstermijn), en dan nog alleen wanneer de arbeider zijn verplichtingen niet nakomt. De werkgever is dus levenslang gebonden aan den arbeider die voor onbepaalden tijd is geëngageerd, en naar behooren zijn verplichtingen nakomt. Zelfs als na 2 jaar dienst, de arbeider recht heeft op terugzending naar Java, doch de voorkeur er aan geeft, •de passagekosten te toucheeren is door de betaling daarvan de overeenkomst niet ontbonden. Uit den aard der zaak heeft het voorschrift dat een contract niet voor langer dan 2 jaar gesloten mag worden, alleen betrekking op overeenkomsten voor bepaalden tijd.

Ontslaat de werkgever den arbeider, (ook al is hij voor onbepaalden tijd, of voor het verrichten van enkele diensten aangenomen), zonder toestemming van het H. v. G. B., dan wordt de overeenkomst geacht door schuld van den werkgever te zijn ontbonden, en moet deze volgens art. 9 ten 5e den arbeider passagekosten geven.

Verpüchtingen van den werkgever.

a. (art- 7) Registers aanhouden voor arbeiders van buiten het gewest afkomstig.

b. (art. 8) Het bedongen loon te -betalen. Inhoudigen voor voorschotten enz tot maximum van V*

c. (art. 9) Den werkman en diens gezin naar de plaats van oorspronkelijke herkomst TERUG TE ZENDEN, dan wel, DESGEWENSCHT hem de kosten voor die terugzending ter hand te stellen, 1) na expiratie van den duur van den voor bapaalden tijd aangegane overeenkomst, 2) na ontbinding met wederzijdsch goedvinden, 3) nadat twee jaren zijn verloopen sedert de arbeider begonnen is arbeid te verrichten.

Sluiten