Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er staat niet bij dat hij GEDURENDE 2 jaar arbeid verricht moet hebben.

4) als de arbeider physiek ongeschikt is geworden arbeid te verrichten 5) als de arbeider voor onbepaalden tijd geëngageerd, ontslagen wordt zonder toestemming van den Gouverneur.

Sterft de arbeider, dan moet het geheele gezin teruggezonden worden.

Overeenkomsten voor onbepaalden tijd duren praktisch ook twee jaar. Het engageeren van koelies tot wederopzegging toe is uitgesloten. Ook kunnen engagementen voor korter tijd dan twee jaar al daarom niet voorkomen, wijl de werkman wanneer hij telkens eene overeenkomst b. v. voor eene maand sluit, twaalf maal per jaar voor zich en zijn gezin de passagekosten naar Java zou kunnen verdienen.

d. geneeskundige behandeling van den arbeider en zijn gezin zoolang zij ziek zijn, of tot zij ongeneeselijk vetklaard worden.

Ongeneeslijkheid is iets betrekkelijks.

e. verstrekking van bad- en drinkwater en huisvesting.

Voorzoover de ordonnantie zelf aangelegenheden Ongeregeld laat, wordt doorloopend de beslissing overgelaten aan het HOOFD VAN GEWESTELIJK BESTUUR of zijn gedelegeerde.

(Art 13) STRAFBEPALINGEN. De arbeider wordt gestraft wegens weigering van hulp in tijden van gevaar, met 12 dagen hechtenis of f 100-— boete-

2) De werkgever wordt gestraft, wegens niet of niet goed aanhouden van het register, het' aangaan van een overeenkomst voor langer dan twee jaren, het niet voldoen aan de verplichting ti'7. tot terugzending van den werkman en zijn gezin, het niet verStrekken van» geneeskundige behandeling enz-, met hechtenis van 12 dagen of geldboete van tenhoogste f 100.—

(Art 14) Strafbepalingen tegen den arbeider wegens verzet, beleediging, rustverstoring enz. zijn uit de K. O. overgenomen. Hechtenis 12 dagen, geldboete hoogstens f 25

(Art 15) Verder is de strafbepaling op begunstiging van niet naleving der overeenkomst door derden behouden, hechtenis 1 maand, geldboete hoogstens f 200, doch een organisatie die er voor zorgt, dat deze bepaling geen doode letter blijft bestaat niet.

CONCLUSIE: Het stelsel van de ordonnantie 1911 Stsbl. No. 540 is in hoofdzaak behouden.

Er zijn wat meer verplichtingen van den werkgever bijgekomen en strafbaar gesteld, en vrije Javaansche of Chineesche arbeiders kunnen praktisch niet voor korter dan 2 jaar geëngageerd worden, omdat zij na beëindiging van elke overeenkomst van hoe korten duur ook, recht op passage-kosten naar het land hunner herkomst krijgen.

Sluiten