Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na beëindiging van elke overeenkomst wordt de arbeider met zachten drang naar huis gestuurd. Dit gaat dus lijnrecht in tegen het stelsel van vrije „arbeidersnederzettingen" die in de Nota-van Lier (van denzelfden auteur als het ontwerp vrije-arbeids-ordonnantie) den kurk vormen waarop de cultures na afschaffing der P. zullen drijven.

Het schema in bedoelde Nota en zijn ontwerp Vrije A. O. vormen geen consequent geheel, doch gaan in dit opzicht lijnrecht tegen elkaar in.

Het is toe te juichen dat de ontwerper strafbepalingen tot handhaving der discipline uit de K. O. overnam en dat hij met andere termen het aftroggelen van koelies strafbaar heeft gesteld, maar overigens blijven de bezwaren, aangevoerd tegen het schema der Nota-van Lier ten deze onverminderd van kracht.

Er wordt niets in de plaats gesteld voor de P, S. bepalingen, die wij zullen moeten missen. Een vrije arbeider is en blijft iemand, die wel op papier doch niet in de praktijk verplichtingen kan hebben. Het eenige middel dat men tegen den nalatigen werkman heeft, is het ontslag bij beschikking van het Hoofd van Gew. Bestuur.

De arbeiderswereld ter O, K. S. zal dus alleen geregeerd kunnen worden met de paragraaf, waarbij het Hoofd van G. B. of zijn gedelegeerde bevoegd is verklaard, het contract te ontbinden met ontheffing van den werkgever van zijn verplichting tot terugzending op zijne kosten van den werkman en zijn gezin.

Het behoeft geen betoog, dat niemand, ook niet het Hoofd van G. B. in staat zal zijn met een dergelijke wetgeving de arbeiders ter O. K. S. te regeeren.

3. Het ontwerp De gedachtengang van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur be~

„Wijziging derbe- weegt zicht in eene andere richting dan die in de voorstellen slaande K. O." van den Chef van den Dienst der A. I. In plaats van over 7 van den Gouver- jaar, denkt ZHEG zich de geleidelijke afschaffing over een neur der Oostkust tijdperk van 12 jaar.

van Sumatra. Blijkbaar is het de bedoeling, dezen langeren afschaffingstermijn

aannemelijker te maken, door dezen vast te koppelen aan een stel wijzigingen der bestaande K. O., met de strekking als het onderstaand resumé der voorgestelde wijzigingen doet blijken.

Ook hier is wederom meer aandacht geschonken aan de geleidelijkheid der afschaffing, dan wel aan eene nieuwe regeling, die na afschaffing der P. S. daarvoor in de plaats zal komen.

Sluiten