Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b.) door bijdragen der planters naar evenredigheid van het aantal bij hen in dienst zijnde Tamil-arbeiders.

Eenige feiten zijn kenmerkend voor die regeling en de arbei. ders, waarop zij betrekking heeft.

1) de Tamil-koelie wordt telkens voor niet langer dan één maand geëngageerd met stilzwijgende verlenging, tenzij opzegging met een termijn van een maand, vermeerderd met zooveel dagen als er verloopen moeten tot dat het tijdstip der loonsbetaling is aangebroken,

2) de wervings- en immigratiekosten zijn niet hooger dan ongeveer $ 12.— per man,

3) het Gouvernement heeft door groote subsidies aan het „Immigration Fund" en aan Stoomvaart-Maatschappijen, de immigratiekosten op een laag peil gebracht,

4) de Tamil-arbeider immigreert nimmer individueel, doch steeds in groepen, onder een „Kangany" (voorman of leider) welke „Kangany" voor eiken groep immigranten commissie toucheert van het „Fund". Deze Kangany's hebben dus belang bij een voortdurend nieuwen aanvoer en het heen en weer trekken van koehes.

5) de immigratiekosten van den Tamil-arbeider worden weliswaar door den werkgever gedragen, doch de terugkeer van den arbeider naar zijn land wordt niet dan bij hooge uitzondering door het Fund bekostigd, zoodat zij dus voor EIGEN REKENING moeten repatrieeren,

6) de betaling van loon en verstrekking van eventueele voorschotten geschiedt niet aan den arbeider individueel doch aan den Kangany, als vertegenwoordiger van een groep.

Voorzoover wij zien, worden die loonen en voorschotten door den Kangany beheerd en wanneer de Tamil-arbeider bekend is om de eigenschap dat hij schulden, voortspruitende uit voorschotten enz. aan den werkgever nauwgezet in arbeid betaalt, dan meenen wij, dit speciaal op rekening te mogen stellen van- de patriarchale organisatie waarvan hij lid is of waarbij hij zich aansluit.

Ook schijnt het aan het finantieel beheer van den Kangany te danken te zijn, dat de arbeiders-groepen in staat zijn op eigen kosten te repatrieeren. Zooals wij zagen heeft de Kangany belang bij het heen en weer trekken van arbeiders, omdat hij voor iederen immigrant commissie van het Immigration Fund toucheert.

De immigratiecyfers van Tamil-koelies voor de S. S. en de F. M. S. in 1917 zijn de volgende:

Aantal aanwezige koelies J: 157.000

Nieuw aangekomen 90.000 Vertrokken naar hun land y 57.000

Sluiten