Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wil men de S. S. regeling dus voor de Oostkust van Sumatra pasklaar maken, dan 'moet men voor den Javaanschen immigrant eene kunstmatige organisatie scheppen die den rol zal vervullen van de natuurlijke en patriarchale organisatie van den Tamil-arbeider,

Aan eene dergelijke ingrijpende wijziging [van de arbeidscondities, waarvan eene nog grootere wijziging in de werkwijze ter O. K. v. S. een gevolg moet zijn, valt o. i, niet te denken.

Men houde in het oog dat de Javaansche immigrant geen $ 12, maar $ 120 aan immigratie kost, in welk bedrag zulk een groote winstmarge gelegen is voor den beroepswerver en andere tusschenpersonen, niet te vergeten voor den Javaanschen groepsleider, die den rol van Tamil-kangany zal vervullen, dat repatrieering van Javanen zelfs z. g. op kosten van den arbeider schatten zou afwerpen voor diegenen die van de immigratie een exploitatie-terrein zouden maken ten koste zoowel van den werkgever als van den arbeider. De planters zouden tot hun verbazing ervaren, dat de Javaansche immigrant zelfs het recht op repatrieering op kosten van den werkgever zou prijsgeven en telkens door een organisatie naar Java teruggezonden zou worden die haar schade wel zou verhalen door zich een flink aandeel in de immigratiekosten van dienzelfden arbeider te verzekeren *).

Wij behoeven niet te wijzen op andere bezwaren die de Straitsplanters, die allerminst tevreden zijn, ondervinden. Maar bovenal is het twijfelachtig of de Regeering kan instemmen met een regeling, waarbij de arbeider als individu geen rol schijnt te spelen.

Als een onomstootelijk bewijs van de juistheid van het hierboven voorop gestelde zij het ons vergund aan te halen eenige passages uit het Report of the Labour Gommission 1908 van het eiland Ceylon, waarin wij lezen:

13. The above, Your Excellency's Commisioners believe, describes in outline the labour system in force in this Colony, and before passing on to an examination of the present situation we desire to emphasize especially the following points:

(a) That the foundation of the labour system is the familly, or partriarchal idea;

*) Wanneer in de S. S. de immigratiekosten van 90.000 nieuwe koe¬

lies (zie boven de cijfers van 1917) moeten gedeeld worden over de werkgevers van de 157.000 aanwezige koelies, dan komt men tot een gemiddeld bedrag van $ — 60 per koelie per maand, die de Straitswerkgever aan het Indian Immigration Fund zal moeten contribueeren.

Voor de O. K. v. S. zou het bedrag dier contributie, zoodra het verloop van werkvolk, dank zij de maandelijks opzegbare contracten even groot was geworden als in de S. S., gegeven de 10 maal zoo hooge immigratiekosten, ongeveer f 8.— per maand per koelie worden.

Sluiten