Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(b) That the credïtor of the cooly is not the estate, but the kangany; and

(c) That the freedom of the cooly is absolute, his uHUingness to discharge his liabilities being dependent upon his sense of honour and the loyalty which he feels himself to owe to his FELLOW LABOURERS AND TO HIS KANGANY.

Verder in No. 16 van dit rapport:

Indenture.— With regard to the first of these suggestions. Your Excellency's Commissioners desire once for all to record the emphat^' opinion that the circumstances of Ceylon PRECLUDE THE LIKEUHOOD OF ANY SYSTEM OF INDENTURE FOR TAMIL LABOURERS PROVING EVEN MODERA TEL Y SUCCESSFUL. In our opinion the geographical position of the Island, the proximity to and easy accessibility of the Tamil districts of Southern India, and the family or patriarchal system. which is still the soundest basis upon which our labour force rests — condiöons each one of which is advantageous to us so long as our supply of immigrants depends upol the individual volition of the coolies who compose in — all contribute TO RENDER PROBABLE THE FAILURE ON ANY SCHEME OF INDENTURE OF TAMIL LABOURERS.

Bij den Tamil-arbeider is dus het fundament van het arbeids-stelsel de familie of patriarchale idee. De schuldeischer van den Tamil-arbeider die voorschot krijgt, is niet de ornderneming, maar de kangany en hij komt zijne verphehting, tot aanzuivering door arbeid, van de genoten voorschotten na (volgens het rapport) uit laijaliteit tegenover zijn medearbeiders en zijn kangany, doch hoogstwaarschijnlijk ook omdat hij zich anders buiten het patriarchaal verband zou verwijderd zien en 'als onbruikbaar verdwijnen zou. In verband daarmede kon het stelsel van indentured labour op het eiland Ceylon als nutteloos worden losgelaten en ten slotte wat de S. S. en de F. M. S. aangaat, heeft de Engelsche koloniale Regeering door kunstmatige reductie van immigratiekosten middels subsidies aan Immigration Fund en stoomvaartmaatschappijen, in de S. S. en in F. M. S. denzelfden toestand in het leven geroepen als in het zooveel dichter bij Engelsch^Indie gelegen eiland Ceylon bestaat, zoodat ook daar op behoud van indentured labour, dat is contracten voor langen duur, geen prijs meer behoeft gesteld te worden» Dat van toepassing van de P. S. bepalingen in de S. S. -en de F. M. S. onder deze omstandigheden geen sprake meer is, is door het boven staande geheel verklaard.

Wanneer nu autoriteiten op cultuur- en ander gebied de verkorting van den contractduur voor de O. K. uit de Straitsregeling willen overnemen of invoering daarvan voorstellen, meenende dat daarmede een beslissende stap gedaan wordt in de richting van invoering der Straitsregeling hier te lande, dan maken zij zich schuldig aan een schromelijke vergissing en kan het klaarblijkelijk misverstand slechts bedenkelijke gevolgen hebben.

Sluiten