Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar o. i. wel op gewezen mag worden is de tegemoetkoming van de S. S. Regeering aan de landbouwindustrie aldaar,

le door de toetreding tot eene organisatie als het „Indian Immigration Fund" verplichtend te stellen, en

2e door directe en indirecte subsidies aan die organisatie.

5. Het ontwerp Dit ontwerp is bij den Volksraad ingediend en zal daar eerlang

Banjoewangi-rege- een onderwerp van gedachtenwisseUng uitmaken.

ling. Het ligt niet op onzen weg daarop vooruit te loopen en dit

ontwerp bij voorbaat te verdedigen, dan wel eritiek daarop uit te oefenen. De verdediging is in handen van de ontwerpers, de eritiek behoort toe aan den Volksraad.

Slechts eene opmerking zij ons veroorloofd in den vorm van eene vraag: is het [niet mogelijk, eene organisatie in het leven te roepen waardoor overtredingen bij dat ontwerp met straf bedreigd, ook geconstateerd zullen worden in die mate, dat de Banjoewangi-regeling wanneer die, gewyzigd of ongewijzigd, is aangenomen, (haar volle) effect zal hebben?

Sluiten