Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. EEN REGELING OP CIVIELRECHTELIJKEN GRONDSLAG.

Kolonies van Javanen.

Nederzettingen van arbeiders.

Het is tot tot zekere hoogte [begrijpelijk, dat in de vier voorstellen in Hoofdstuk III door ons in beschouwing genomen, nergens eene poging is te bespeuren, om te komen tot een CIVIELRECHTELIJKE SANCTIE tot handhaving van de verplichtingen des arbeiders.

Men denkt onwillekeurig aan een vooropgezette meening dat privaatrechtelijke aansporings- en dwangmiddelen toch geen vat hebben op den koelie, die zich gedekt weet „door het schild van zijn onvermogen".

De conclusies die vanzelf voortvloeien uit onze beschouwing in Hoofdstuk III luidfii»!, dat het eene utopie schijnt den Indischen arbeider ZONDER regels te willen regeeren, en dat, wil men de cultures niet vernietigen, men afstand zal behooren te doen van deze voorstelling, dat de „vrije arbeider" der toekomst, in tegenstelling met den contractkoelie der K. O., iemand is, die alleen op papier verplichtingen kan hebben.

Men heeft een uitweg gezocht in „kolonisatie" en „arbeidersnederzettingen' '.

Bij de studie van het vraagstuk der kolonisatie heeft men afstand moeten doen van het plan, om kolonies te vormen van Javaansche families, die met hun adat, gebruiken en levenswijze naar Sumatra overgeplant zouden worden. Men heeft dit idéé laten varen als absoluut nutteloos en onuitvoerbaar, men is gaan denken aan kolonies van arbeiders, „Arbeidersnederzettingen" zegt de Nota- VAN LIER, welke daarin de eenige en universeele uitkomst ziet. Zoo zegt de Nota bv. dat Chineesche arbeid ten slotte maar door Javanen-arbeid vervangen moet worden, omdat het vormen van Chineesche arbeiders „nederzettingen" niet in de bedoeling ligt. De logica leidt er toe, om ook den Javanen-arbeid door iets anders te vervangen, als de Javanen-nederzettingen niet zouden slagen.

Zoowel kolonisatie, als vrije nederzettingen van geruimen tijd tijd in dit land gewerkt hebbende koelies, hebben tot dusverre teleurstelling gebracht (1). Evenzeer als het moeilijk zal zijn drie

(1) Het laatste voorbeeld is de mislukking van het „vrije arbeiders" systeem op de onderneming „HABOKO".

Sluiten