Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij kan opgevoed worden tot een behoorlijk ambachtsman in de werkplaatsen der Deli Spoorweg Maatschappij, der Bataafsche Petroleum Mij. en in talrijke machine- en andere fabrieken op Java.

Waarom zou hij niet eveneens opgevoed kunnen worden tot een behoorlijk landbouwarbeider?

Wat het laatste aangaat moeten wij voor de Oostkust van Sumatra de aandacht vestigen op twee zeer belangrijke verschijnselen.

1) Uit de cijfers in de verslagen der Arbeidsinspectie heeft men berekend, dat van de immigranten na afloop van hun eerste contract 80% reëngageeren en van de naar. Java gerepatrieerden 75% weer naar „Deli" terugkeeren. Bij gebreke van een algemeen statistisch bureau kunnen wij de cijfers niet opsporen hoeveel personen onder de + 50.000 immigranten per jaar, reeds vroeger ter Oostkust van Sumatra werkzaam waren, hoelang de Javaimmigrant hier gemiddeld blijft alvorens hij voor de eerste maal repratrieert, of hij na meerdere dienstjaren ook meer neiging heeft om hier voorgoed te blijven omdat hij aan' zijn vroeger milieu op Java ontgroeid is, hoeveel Javaansche arbeiders oorspronkelijk voor de cultures aangenomen, bij de cultures in dienst blijven, hoeveel er bij andere werkgevers terecht komen enz.

Maar uit de eerstgenoemde cyfers van 80% en 75% blijkt reeds voldoende, dat de cultures ter O. K. v. S. de beschikking hebben over een zeer groot aantal arbeidskrachten, die door de praktijk en de discipline (dank de P. S.) op de ondernemingen opgevoed zijn tot geregelde- of beroeps-arbeiders. Zij vormen een kern van geschoolde arbeiders, die de nieuwelingen opnemen en inwijden, en weder opvoeden tot geregelden arbeid.

De mate van geschooldheid dezer beroepsarbeiders vindt, zou men kunnen zeggen, haar wiskunstige bepaling in het percentage van de koelies, die niet in aanraking zijn gekomen met de strafbepalingen in de K. O. gesteld op verzuim en slecht werk. Weliswaar hangt dit cyfer ook samen met de individueele opvatting van den beheerder en den assistent, maar men kan toch veilig zeggen, dat waar het percentage [der gestraften per jaar tot 1 a 2% is gereduceerd, ook de arbeider een zekere mate van geschiktheid voor geregeld werk heeft [verkregen die men, daargelaten of die onder invloed der P. S. [is ontstaan, door de juiste middelen moet trachten te behouden en te ontwikkelen.

2) . Het tweede verschijnsel is, dat van de arbeiders een groot aantal, velen tot 50 pCt, enkelen tot 100 pCt. meer loon verdienen, dan het bij de overeenkomst vastgestelde minimumdagloon.

Gelegenheid om meer loon te verdienen heeft de arbeider, door te werken in stukloon. De arbeider die hier enkele jaren ver-

Sluiten