Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toefde, heeft altijd kennis kunnen nemen van de loonlijsten, die in de pondok worden opgehangen, hij heeft dagelijks kunnen controleeren wat hij zelf en wat zijn makkers verdienden.

Zooals onlangs bij de behandeling der stukloon-quaestie voor den Raad van Justitie te Medan bleek, laat de assistent zijn arbeiders zocdra zij b. v. 150 pCt. van hun contractueele dagloon verdiend hebben naar huis gaan, ook al is de werktijd nog niet afgeloopen.

In de rubbercultures zijn tal van werklieden 2 — 3 uur voor het einde van den werkdag met hun werk klaar en kunnen dan naar huis gaan.

Deze voordeden van goed en geregeld werk hebben dus indruk op den Javaanschen arbeider gemaakt •— en het ligt voor de hand, bij de nieuwe regeling hiervan gebruik te maken, om naast bedreiging met nadeel als straf op slecht werk, het uitzicht van belooning voor goed werk opzettelijk en desbewust als een opvoedend element in de wettelijke arbeidsregeling te introduceeren.

Zelfs een progressieve loonsverhooging naar gelang van grootere arbeidsprestatie is verantwoord, omdat 100 arbeiders, die samen 150 minimum dagloonen verdienen, 50 nieuwe contractanten die niet meer dan het contractueele dagloon verdienen en 50 X f 150,— aan immigratiekosten (te verdeden over 3 contractjaren) voor de onderneming uitsparen.

Men kan op dien weg verder gaan, door klassen van arbeiders met meer en minder loon in te voeren, en de arbeiders die geschikt zijn Voor het fijnere werk, als verpleging van rubberboomen, tappen, enz, zooveel mogelijk te ontlasten van bijwerk en hen in te deden in een beter betaalde klasse.

Plaatsing in een hoogere klasse is dus een voordeel, terugplaatsing in een lagere klasse een nadeel, een straf.

Daarmede is het ondoordachte drijven van sommige zijden naar opvoering van het minimum dagloon veroordeeld.

Gegeven de uitgebreide en kostbare zorg voor de arbeiders die den werkgevers bij de wet is opgelegd, huisvesting, bad- én drinkwater, geneeskundige verpleging, repatrieermgsfonds — misschien een pensioenfonds, verstrekking van gereedschappen, het inrichten van scholen, het verstrekken van voedingsmiddelen op de onderneming voor den kostprijs of voor een vrijwillig toegestanen minimum prijs (de werkgever ter O. K. betaalde onlangs f 30.— voor een zak rijst, dien hij voor f 10.— aan den koelie afstond) enz., dan behoeft het minimum DAGLOON IN GELD niet opgevoerd te worden.

Het beginsalaris is nergens ter wereld bijzonder hoog, behoeft dat ook niet te zijn voor den nieuwen immigrant wlen de handen nog verkeerd staan, die eerst van malaria en wormziekte en

Sluiten