Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondervoeding genezen moet worden, en ook nog het werk moet leeren, jazelfs moet leeren geregeld te werken.

Het minimum loon IN GELD zij dus zoo LAAG MOGELIJK.

Behoorlijke arbeid is de noodzakelijke praemisse van hoog loon, en het hoogere loon heeft geen beteekenis voor den arbeider, " die het verschil in laag en hoog loon niet heeft leeren waardeeren, en die voor het overtollige geen betere bestemming weet, dan zich de gelegenheid te verschaffen om niet één, maar zooveel mogelijk rustdagen in de week te nemen.

Wij achten het mogelijk, dat eene differentieering in loonen die aanmerkelijk genoeg is, waarbij dus de afstand tusschen het minimum dagloon en het hoogste loon in de hoogste arbeidersklasse belangrijk genoeg is, voor den arbeider een krachtiger aansporing zal zijn dan de dwang die kan uitgaan van de P. S. bepalingen om geregeld te arbeiden voor een egaal dagloon.

En wanneer dit juist is, dan moet het eveneens mogelijk zijn, eene arbeidsregeling te ontwerpen en uit te bouwen op zuiver civielrechtelijken grondslag, waarbij een rechtsverhouding tusschen partijen in de plaats treedt van de machtsverhouding onder het P. S. stelsel, en die zoo consequent en volledig is uitgewerkt dat wederzijdsche rechten en verplichtingen scherp belijnd en duidelijk begrensd tegenover elkaar komen te staan.

Het zal dan niet meer geoorloofd zijn te redeneeren zooals de Gouverneur der Oostkust van Sumatra deed in de toelichting op zijn ontwerp „Wijziging der K. O." artikel 8, waar ZHEdG. zegt: „de contractanten verkeeren ten gevolge van de door het Gouvernement vastgestelde bepalingen in een abnormaal gebonden verhouding ten opzichte van den werkgever enz" met welk argument de Gouverneur zijn voorstel tot bepaling van het minimum-dagloon op 50 ets. motiveert en welk argument reeds zoo menigen arbitrairen maatregel van Ambtenaren der A. I. inspireerde.

Tegenover de machtsverhouding tusschen werkgever en arbeider was de A. I. geneigd, voor zich eene dergelijke machtspositie op te eischen om een evenwicht te vormen tegen de macht van den werkgever.

Dit alles zou tot het verleden gaan behooren, zoodra een nieuw stelsel als boven geschetst, het P. S. stelsel heeft vervangen.

Wanneer het besef . van het geheel afwijkend karakter der rechtsverhouding die eene nieuwe regeling zal moeten brengen, zoowel den werkgever en zijn personeel als ook den arbeider duidelijk voor oogen staat, en zij er aan gewend zijn zich daarnaar te gedragen en een eenvoudige rechtspraak, zoowel voor de eene als vbor de andere partij gemakkelijk toegankelijk is, dan

Sluiten