Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Proeve van een ontwerp - arbeids wet voor de O. K.

Inhoud van dit ontwerp;

lo zuiver civiel rechtelijke regeling der arbeidsovereenkomst:

tingen op zich neemt die hij moet nakomen. Hij is niet beter dan ieder ander, die contractueele verplichtingen, aangaat, niet beter dan zijn Europeesche collega-arbeider.

Het Amst. W. R. kent een lang lijstje van feiten, die strafbaar zijn; als oneerlijkheid, dronkenschap, verzuim, insubordinatie, het doen ontstaan van gevaar, ergerlijk gedrag, het „niet nakomen der in reglementen of bijzondere voorschriften opgelegde verpüchtingen" enz.

Telkens duikt de vraag op, of de werkman gestraft kan worden voor misdragingen alleen IN DEN DIENST, of ook BUITEN DEN DIENST. Men neigt tot de ruimere opvatting, want zelfs het „schade toebrengen aan de belangen van den dienst" is strafbaar.

Straffen zijn: Waarschuwing, berisping, geldstraffen (door inhouding op loon); schorsing met verlies van loon en ongevraagd ontslag.

Een zeer werkzaam strafmiddel is voorts het terugstellen van den werkman in een lager bezoldigde functie.

Deze straf sluit zich aan bij de verdeeling der arbeiders in KLASSEN van minder en beter bezoldigden.

Waarborgen voor plichtsbetrachting kent de Ned. Wet op de arbeidsovereenkomst, in den vorm van STAANGELD waarop boete verhaald kan worden.

Door dwingende voorschriften wordt gelijkheid der partijen bij de overeenkomst gewaarborgd. Een sprekend voorbeeld daarvan is art. 1639, r Ned. B, W. al. 3 „elk beding waarbij ten behoeve van den arbeider een schadeloosstelling (wegens onrechtmatige verbreking der overeenkomst) is bedongen is nietig".

Wij hebben getracht de bovenstaande beschouwingen te verwerken in eene „PROEVE VAN EEN ONTWERP - ORDONNANTIE OP DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOK DE O. K. v, S.", in een aanhangsel bij deze studie gevoegd.

1. Bij dit ontwerp heeft op den voorgrond gestaan, de nauwkeurige omschrijving van rechten en verplichtingen van werkgever en arbeider naar het voorbeeld van de Nederlandsche Wet op de arbeidsovereenkomst, waarbij rekening gehouden is met locale toestanden en door ervaring practisch gebleken voorschriften der bestaande K. O.

De handhaving van deze nauwkeurig omschreven rechten en verplichtingen van partijen wordt nagestreefd, primair met zuiver privaatrechtelijke middelen.

De P. S, bepalingen worden alleen subsidiair en bij wijze van overgangsmaatregel gehandhaafd.

Sluiten