Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ming eene zaak van algemeen belang, zoodat wij de strafbepaling ,-n de K. O. od verzet. he>An>inir,n i

ut-u wctK.yever, rustver-

3o Bepalingen van publiekrechte' lijken aard, houdende erkenning en sanctie eener organisatie die werkgever en werknemer omvat.

storing, vechterij enz. in het ontwerp hebben gehandhaafd, conform het voorbeeld van art. 14 ontwerp V. A. O. van den heer van Lier.

Handhaving dezer strafbepaling behoeft o. i. niet afhankelijk gesteld te worden van de handhaving der zuivere P. S. bepalingen, die in het ontwerp verzameld zijn in de overgangsbepaling art. 34 en dus bestemd zijn t. z. t. te verdwijnen.

3. De handhaving van rechten en plichten der partijen met zuiver privaatrechtelijke middelen kan waar zooals hier te lande, met Oostersche immigraten gearbeid wordt, alleen effectief zijn middels een organisatie die zoowel den werkgever als den arbeider omvat en waarvan de elementen grootendeels onder het P.S. stelsel voorhanden waren.

Wanneer b. v. art. 21 K. O., zie ook het ontwerp „Banjoe„wangi regeling", reeds, „STRAFBAAR STELT het aanmoedigen tot „niet naleving der arbeidsovereenkomsten, of het begunstigen daarvan „door het verleenen van huisvesting aan, of HET IN DIENST „NEMEN VAN DEN ARBEIDER, DIE NIET OP REGELMATIGE WIJZE VAN ZIJN VERPLICHTINGEN TEGENOVER „ZIJN EERSTEN WERKGEVER IS BEVRIJD, dan kunnen wij daarin niet anders zien. dan een begin van organisatie door den WETGEVER noodig geacht middels strafbepalingen, aan den werkgever opgelegd.

Waar dergelijke strafbepalingen niet gemist konden worden in de K. O. die toch den arbeider aan den werkgever voor een bepaalden tijd krachtig bindt, daar zal eene dergelijke bepaling of eene organisatie die dezelfde functie vervult te meer noodig zijn wanneer de P. S. is afgeschaft en de dwingende banden tusschen werkgever en arbeider zooveel losser zijn geworden.

Arbeidsorganisaties in Europa beschermen zich zelf tegen onderkruiping zoowel door leden als niet leden, hetgeen als een sociaal vergrijp wordt beschouwd. De consequentie gebiedt, ook het ronselen als een vergrijp te behandelen en te beletten,

Individueel kan toch de arbeider die zich laat ronselen een oogenblikkelijk voordeeltje behalen, omdat de ronselaar van de uitgespaarde aanwervings- en immigratiekosten den arbeider die zich daartoe leent, wat hooger loon, een voorschot of een premie betaalt.

Maar waar dergelijke practijken onbeteugeld voortwoekeren, stijgen de bedrijfsonkosten en worden in laatste instantie de loonen gedrukt.

Het „Immigration Fund" in Ceylon en de SS. heeft zooals wij zagen de bedoeling, door immigratie voor gemeenschappelijke

Sluiten