Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rekening het risico van den individueelen werkgever bij den langeren of korteren duur der overeenkomst op dat fonds over te brengen en daardoor het belang van ronselaars bij „crimping" practijken beduidend te verminderen, welke vermindering dan ook inderdaad qevolgd is.

Een dergelijke organisatie kan ook in dit cultuurland niet worden gemist.

Zij kan van Gouvernementswege den werkgever worden opgelegd, maar de werkgever kan ook vrijwillig, uit eigen beweging haar in het leven roepen, of zich daarbij aansluiten.

In dit laatste geval is het eene noodige, dat de wet eich die organisatie aantrekt, en middels wetsvoorschriften het noodzakelijk verband daarin legt. Deze inmenging van den wetgever is noodzakelijk en gerechtvaardigd, zoodra die organisatie er eene blijkt te zijn van SOCIALEN aard, waardoor het ALGEMEEN BELANG n. 1. dat van den werkgever, van den arbeider en van de geheele gemeenschap gediend is.

Wij zullen in hoofdstuk VI die organisatie nader bestudeeren. Vooraf z., nog opgemerkt, dat bij het ontwerp-ordonnantie een stel modelcontracten behoort met speciale bedingen, naar gelang van de toestanden in de verschillende bedrijven en de behoeften van de verschillende werkgevers, voorzoover die bij de organisatie zijn aangesloten.

In hoofstuk VI hebben wij een dergelijke organisatie het „Algemeen Delisch Arbeidsbureau" en een daarbij behoorend fonds het „Arbeidsfonds" ontworpen en in het Ontwerp- Arbeidswet (zie Aanhangsel) voorzien wij erkenning daarvan bij de wet (zie ontwerp art, 4, i. en j,)

Verder is in het ontwerp voorzien dat arbeidscontractten gesloten zullen worden door tusschenkomst van dit Arbeidsbureau als vertegenwoordiger van den werkgever (zie art, 6. al. 2, 3 en 5.)

Aan dit bureau zal kennis gegeven worden van elke mutatie reengagement en ontslag (zie art. 6, al. 6 en art. 29), zoomede" van alle straffen aan den arbeider opgelegd (zie art. 21 sub e.)

Overgang van arbeiders in den dienst van een anderen werk gever geschiedt eveneens met voorkennis van het arbeidsbureau (zie art. 31, al. a.).

Het arbeidsfonds wordt behalve bij art. 4, j. ook erkend bij art. 35, niet nakoming van verplichtingen van de werkgevers ten aanzien van het Arbeidsbureau is strafbaar gesteld bij art. 32.

Hiermede is de plaats aangegeven, welke die organisatie bestemd is in het ontwerp op de arbeidsovereenkomst in te nemen.

Eerst wanneer' de statuten van dit Algemeen Delisch Arbeidsbureau zijn gearresteerd, kan bepaald worden, welke andere verplichtingen van de werkgevers tegenover deze organisatie eventueel nog met publiekrechtelijke sanctie gehandhaafd behooren te worden.

Sluiten