Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. De Immigratie.

eene arbeidsregeling, dan ware daarmede het belang van alle werkgevers, maar ook van alle arbeiders gediend.

Het schijnt dus noodig, voorop te stellen, dat de organisatie waarvan hier sprake is, behalve alle cultuurondernemingen, ook het Gouvernement als werkgever, de Locale Raden, de Deli Spoorweg Mij én de Bataafsche Petr. Mij zal omvatten.

De beroepswerving der immigranten heeft tot dusver weliswaar steeds een voldoend aantal arbeidskrachten kunnen verschaffen, doch de wervingskosten bleven stationair.

Het beroeps-immigratiekantoor heeft immers belang bij het hoog houden der wervingskosten. Het staat tusschen den werkgever en den werknemer in met zijne eigen speciale belangen, die niets uitstaande hebben met de belangen hetzij van de eene, hetzij van de andere partij bij het immigratie-contract. Het op een hoog peil houden der wervingskosten handhaaft het risico van den werkgever op hetzelfde peil, en drukt in laatste instantie de loonen der arbeiders.

De EIGEN WERVING der Plantersvereenigingen, laatstelijk georganiseerd in de onlangs opgerichte vereeniging Algemeen Delisch Emigratiekantoor (zie statuten) en de laukeh-werving der D. P. V. hebben belang bij vermindering en uitsluiting van alle misbruiken die de werving in discrediet brengen. Bij afschaffing der P. S. zal de op Java contracteerende immigrant niet gedwongen kunnen worden zijne bestemming voor Deli te volgen, doch dit schijnt geen bezwaar op te leveren, omdat ook nu bij de eigen werving de practijk deze is dat de immigrant, die zelfs op het laatste oogenblik zich terug wil trekken, en te kennen geeft dat hij niet geheel zeker is of hij wel naar Deli zal vertrekken, voor immigratie niet meer in aanmerking komt en geweigerd wordt.

(Men moet natuurlijk zorgen, dat geen OPLICHTINGS-industrie straffeloos onstaat op de basis van deze roijale praktijk bij de eigen werving. Een systeem van samenspanning tusschen would be immigranten en aanbrengers zou niet het eerste voorbeeld van leepe gewetenloosheid bij de betrokkenen zijn. Waar daartoe grond bestaat zou de justitie met kracht moeten ingrijpen).

De eigen werving der Plantersvereenigingen voor de Oostkust zal intusschen alleen dan overwegenden invloed kunnen uitoefenen op de zeden en gebruiken aan de werving annex, op de reputatie der werving, op de mogelijkheid om voor Immigratie naar Deli een eerlijke reclame en opgang te maken, op bevordering van spontane engagementen zonder tusschenkomst van wervers, ook al door de flinke loonen, en de groote verscheidenheid van den arbeid : theeplukkers, rubbertappers, tabakplanters, toekangs voor de D. S. M, en de Bataafsche. wegwerkers voor het Gouvernement

Sluiten