Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Een onderling verzekeringsfonds.

opgeheven kunnen worden. Want het teekenen van een contract op Java schijnt nog vele candidaten voor vrije emigratie af te schrikken De ,deale toestand, dat de beroepswerving voor alle Buitengewesten overbodig zal worden tengevolge van de verdere ontwikkeling der Adek of eene dergelijke organisatie, ligt o. i binnen de grenzen van het bereikbare wanneer de Regeering daartoe krachtig medewerkt.

Wij hopen gaarne, dat de Heer J. W. GALLAGHER over eenigen tijd, wanneer de overtuiging gevestigd is, dat de eigen werving der Adek misbruiken uitsluit, zich nimmer meer te beklagen zal hebben over „weekelijke en misplaatste sentimentaliteit", over onervarenheid en kortzichtigheid bij degenen, die arbeidsregelingen voor de Oostkust moeten ontwerpen, of de tenuitvoerlegging daarvan hebben te controleeren.

De aard eener centrale instelling als de Adek zal duidelijker aan het licht treden, als men in het oog houdt: 1) dat alle werkgevers ter O. K. v. S. naar evenredigheid even groot belang hebben bij het bestaan eener dergelijke instelling en.

2) dat het voor de hand ligt middels dit centraal bureau te komen tot verzekering van den individueelen werkgever tegen schade door contractbreuk ven de zijde des arbeiders.

De nieuwe arbeidsregeling zal geen middel [kennen om den arbeider vast te houden en terug te brengen op de onderneming. De arbeider wiens immigratie f 150.— gekost heeft, is (na afschaffing der P. S.) vrij om den dag na aankomst op de onderneming, weg te loopen als hij onverschillig is voor de civielrechtelijke en economische nadeelen door de wet aan contractbreuk te \ erbinden.

Men vraagt zich dadelijk af, zou het niet mogelijk zijn geweest, de arbeiders voor gemeenschappelijke rekening bv. door de Plantersvereenigingen te doen uitkomen? Daartegen bestond dit bezwaar, dat niet-leden der Plantersvereenigingen door ronselaarspractijken het wegloopen van pas geëngageerde immigranten konden bevorderen door hooger loon te betalen, of door hen met voorschotten te lokken.

Het komt ons voor dat een ander systeem de voorkeur verdient nl. een stelsel van ONDERLINGE VERZEKERING tegen schade tengevolge van contractbreuk door den arbeider, of .van :ijn ontslag uit den dienst, als gevolg van of bij wijze van straf jp arbeidsovertredingen.

Dit garantie- of verzekeringsfonds zal verbonden worden aan le Adek.

De werkgever engageert immigranten door tusschenkomst dezer rereeniging.

Sluiten