Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Java worden — evenals nu — contracten geteekend, (voor lederen immigrant één) in triplo met de noodige foto's en vingerafdrukken c. q. handteekeningen-

De arbeider is dan geëngageerd door een bepaalden werkgever, voor een bepaalden tijd (bv. 3 jaren, zie ontwerp-ordonnantie). De immigrant krijgt behalve vrije passage en voeding vanaf de plaats van bestemming, ook een bedrag voor uitrustingskosten; (tegenwoordig krijgt hij voorschotten tot een totaal bedrag van f 15); voor deze kosten en voorschotten wordt zijn rekening niet belast, hetgeen alleen mogelijk is, als arbeidszekerheid volkomen gewaarborgd is. De arbeider komt dus ZONDER SCHULD op de onderneming. Voor het onaangename vooroordeel tegen werving -f- voorschot dat aan den dag komt in de uitdrukking „djoewal kapala" is dan geen plaats meer.

Op de onderneming wordt de werkman eerst DAGLOONER voor een loon van x ets,, leert het werkt, verlangt naar beter betaald werk, krijgt daarna DAGTAAK (loon x + ij centen), later STUKWERK, en verdient DAN eerst een loon van bv. x + ij -f z cent in doorsnee (zie Ontw. ordonn. art. 8).

Bij de Adek wordt een register aangehouden (kaart-systeem), .waar van iederen arbeider alle gegevens zijn opgeteekend. Een correspondeerend register (kaartsysteem) wordt op de onderneming aangehouden en verder heeft de arbeider een identiteitsbewijs — of boekje (bediendeboekje) dat alleen door of vanwege de organisatie of den plaatselijken A. T. bijgehouden wordt, door den werkgever zelf wordt bewaard en bij ontbinding der overeenkomst aan het Bureau der Adek wordt opgezonden. Dit boekje wordt c. q. bijgewerkt en aan den nieuwen werkgever gezonden.

De immigratiekosten worden betaald door den werkgever die den arbeider engageerde. Zij worden niet INVERDIEND door den werkman doch AFGESCHREVEN naarmate hij zijn contracttijd uitdient.

Verbreekt de arbeider zijn overeenkomst, verlaat hij den dienst, dan wordt dit gerapporteerd, het indentiteitsboekje wordt opgezonden aan de Adek en vergoedt het verzekeringsfonds als schade het nog niet AFGESCHREVEN BEDRAG der immigratiekosten.

De nieuwe werkgever die den man in dienst neemt, betaalt aan het verzekeringsfonds eenzelfde som terug, die het fonds aan den vorigen werkgever betaalde.

De immigratiekosten worden dus afgeschreven niet ten laste van het fonds, doch komen ten laste van eiken werkgever die den arbeider in zijn dienst krijgt, totdat deze zijn contracttijd heeft uitgediend zij het ook bij verschillende werkgevers. Het fonds lijdt dus alleen verlies, als de arbeider geheel verdwijnt, huisjongen.

Sluiten