Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuinjongen wordt, of werk vindt bij een der werkgevers. die buiten de (verplichte) organisatie staan.

(Bij het ontwerp A. O. worden de civielrechtelijke straffen, tegen den arbeider bedreigd wegens onrechtmatige contractbreuk, geregeld)'.

Nu heeft de werkman dus ontslag genomen of om wettige redenen ontslag gekregen.

Hij biedt zich nu aan bij een anderen werkgever. Deze mag hem niet aannemen, dan tegen betaling van het restant immigratiekosten aan- het fonds, en vergoeding der boeten waartoe de arbeider veroordeeld wordt en waarmede zijn rekening wordt belast. Doet de nieuwe werkgever dit niet, dan benadeelt hij het fonds waarvan hij lid is, en waaraan hij zelf contribueert. Dit is een zaak tusschen den werkgever en het fonds; de arbeider staat daar buiten.

Zoo komt men tot den eisch, dat OOK reëngagements contracten alleen door tusschenkomst van de Adek gesloten zullen worden, evenals de immigratiecontracten op Java - althans dat een verplichte registratie ingevoerd wordt.

Waar wij hier te doen hebben met een stuk SOCIALE wetgeving zijn handelingen in strijd met de regeling specifieke, nl. SOCIALE vergrijpen of overtredingen, zeer gevaarlijk en storend voor de goede orde, de moraliteit op sociaal terrein, en daarom STRAFWAARDIG, (en reeds strafbaar zie K, O. art. 21).

Hierin is ook gelegen de RECHTSGROND voor INTENSIEVE STAATSBEMOEIING (een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan en het voortbestaan van regelingen tot bescherming van sociale belangen) en STRAFBAARSTELLING bij de Wet van die overtredingen, die de sociale orde verstoren en dreigen te vernietigen.

Het onderhandsch ronselen en aftroggelen van werkvolk, het introduceeren van onverdedigbare praktijken, waarvan ten slotte de arbeiders zelf dupe worden, het voortdurend rondtrekken van troepen, later benden arbeiders, die vandaag hier, morgen daar werk zoeken, zich op ondernemingen in troepen komen aanmelden, aan zich zelf zijn overgelaten als zij geen werk vinden, of werk zoeken, waar het niet te vinden is. .... , dit alles dient voorkomen te worden. De in de Straitsregeling passende aanvoer van een groot surplus aan werkkrachten, die als zij niet meer noodig zijn bv. als het tappen van rubber niet meer loonend is, op straat gezet worden met een maand opzegging (volgens de Straits regeling) of door een onaangename bejegening opzettelijk er toe gebracht worden om den dienst te verlaten, is uitermate gevaarlijk, en leidt tot conflicten en sociale misstanden.

Bij. een behoorlijke sociale wetgeving worden de partijen tegenover elkander en wederkeerig beschermd, en oogst de geheele gemeenschap daarvan de vruchten.

Sluiten