Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I e arbeider heeft natuurlijk het recht om . wegens overtreding door den werkgever van zijn verplichtingen, ontbinding van zijn dienstverband te eischen (zie Ontw. Ordonn,)

Stemt de werkgever daarin toe, of krijgt de werkman gelijk, dan heeft de werkgever geen claim meer op het' verzekeringsfonds en kan de arbeider zich overal aanmelden voor ander werk met een begeleidend certificaat van wege de Adek. Het contract met den nieuwen werkgever wordt dan eveneens door tusschenkomst der Adek gesloten, of althans geregistreerd, en de nieuwe werkgever krijgt geen immigratiekosten voor zijn rekening.

De vorige werkgever zal de afschrijving van de immigratiekosten geheel voor eigen rekening moeten nemen, hetgeen zonder meer eene straf is voor zijne minder goede behandeling van den werkman.

Als de immigrant zijn contractueelen dienst heeft afgewerkt of met goedvinden van zijn werkgever het contract is ontbonden en dus geen immigratie kosten meer af te schrijven vallen, blijft verplichte registratie gehandhaafd, want het onderhandsch aftroggelen van arbeiders BLIJFT STRAFBAAR, ook als het gereëngageerde arbeiders betreft. Gevoelt de arbeider zich tot een anderen werkgever, of andere elders bestaande arbeidscondities aangetrokken, dan zal hij kunnen trachten langs WETTIGEN WEG ontheven te worden van zijn dienstbetrekking. Gelukt dat niet en verbreekt hij toch zijn contract, dan wordt de man deswege zelf civielrechtelijk gestraft (zie ontwerp A. O.),

De nieuwe werkgever behoeft registratie van de nieuwe overeenkomst door de Adek. Deze kan geweigerd worden, als een klacht wegens ronselen bewezen wordt, tenzij de nieuwe werkgever de kosten voor immigratie van een nieuwen arbeider vergoedt Wenscht hij dat niet, dan zal hij etvan af moeten zien den geronselden man te engageeren; lijdt deze schade, dan kan ook hij vergoeding eischen van den ronselaar.

Het in dienst hebben van niet geregistreerde lieden wordt met boete gestraft, te storten in het Fonds dat den benadeelden werkgever weer schadeloos kan stellen, indien daartoe termen zijn.

Indien de werkgever door EIGEN SCHULD verloop van zijn werkvolk in de hand werkt, of veroorzaakt, zullen naar gelang van omstandigheden, ofwel de arbeiders in de gelegenheid worden gesteld hun contracttijd bij dien werkgever uit te dienen, of zal de werkgever tot schadevergoeding aan die werklieden veroordeeld worden-in elk geval zal hij (waar het immigranten betreft wier immigratiekosten nog niet afgeschreven zijn) geen claim tegen het fonds kunnen inbrengen.

Onder het groote aantal arbeiders in dienst der georganiseerde

Sluiten