Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervreemdt meer en meer van de omgeving die hij op Java achterliet.

Ook om technische bezwaren zou uitbetaling van pensioen alleen binnen het bereik van de Administratie van het fonds, dus hier te lande, kunnen plaats hebben.

Door vertrek naar Java zou het recht op pensioens-uitkeering alleen geschorst worden, doch niet verloren gaan.

Zoodoende zou het vestigen van een blijvende arbeidersbevolking bevorderd worden.

Het arbeidsfonds zou, wat betreft de afdeeling Pensioenfonds en Repartrieeringsfonds beheerd kunnen worden onder toezicht der Regeering. De G. G. zou kunnen bepalen op welke wijze dit fonds belegd zou moeten worden,

Het sociale karakter der organisatie. zou daardoor duidelijk aan het licht komen, en indien daaromtrent nog eenige twijfel bestond, de ratio zijn voor erkenning en bekrachtiging door de Regeering en den Wetgever, en voor een intensieve staatsbemoeiing, om te beletten, dat de wettelijke regelingen (voorzoover die een sociaal karakter dragen door niet sociaal aangelegde werkgevers of arbeiders worden verijdeld of ontdoken.

E. Speciale rechtspraak.

Tot de organisatie behoort de regeling eener speciale rechtspraak in arbeidszaken. Met het oog op onze bestaande rechtelijke organisatie, (welke is vastgesteld bij Kon. Besluit, en waarin Koloniale Ordonnanties geen wijziging kunnen brengen) is in het Ontwerp Ordonnantie op de A. O. bij art. 35 voorzien, dat dat partijen bij de A. O, alle geschillen van burgerrechtelijken aard kunnen onderwerpen aan een speciale arbitrage rechtspraak in twee instanties, waarvan de hoofdlijnen bij art. 35 en 37 zijn aangegeven.

F. De kosten der organisatie.

Deze kunnen bestreden worden door contributies, naar evenredigheid van het aantal bij eiken werkgever in dienst zijnde arbeiders. Het is niet gemakkelijk bij gebrek aan wiskunstige berekeningen ten behoeve van het pensioenfonds, reeds bepaalde cijfers te noemen, maar het komt ons voor, dat een contributie van 25 cents per maand en per arbeider gedurende het eerste jaar, en van ongeveer 10 cents per man per maand voor da volgende jaren, meer dan voldoende zou zijn om alle kosten der organisatie te dekken en de fondsen op peil te houden.

Sluiten