Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. OVERGANG VAN DE OUDE OP DE NIEUWE REGELING.

Het hierbij aangeboden „Ontwerp Ordonnantie op de A. O." heeft niet de pretentie iets anders te beteekenen dan een schetsmatige belijning van de beginselen eener nieuwe regeling, die in de plaats moet treden van de K. O. met P. S. Behoudens de wijzigingen, die bij eene langere bewerking noodig zullen blijken, zou dit ontwerp voor onmiddellijke invoering met onmiddellijke afschaffing der K. O. Stbl, 1915 No, 421 en van Staatsblad 1911 No, 540 geschikt zijn, zoodra de A. D. A. B. en het Arbeidsfonds opgericht zijn.

De overgangsbepaling in art. 34 handhaaft voorloopig strafbepalingen op voortgezette weigering tot arbeiden en het onrechtmatig verbreken der overeenkomst door het verlaten van de onderneming met de kennelijke bedoeling daar niet terug te keeren, welke strafbepalingen bestemd zouden zijn in afzienbaren tijd te verdwijnen. Deze overtredingen zouden alleen op klachte van den werkgever of van den plaatselijk bevoegden Ambtenaar der A, I. vervolgbaar zijn.

De werkgever zou als regel kunnen aannemen, dat hij eerst alle civielrechtelijke middelen die de Wet hem aan de hand doet zal beproeven, alvorens tot de P.S, overgangsbepaling zijn toevlucht te nemen.

De strafrechter zou eventueel civiele quaesties die zich bij behandeling der overtredingszaak voordoen, als prejuditieel (dus alvorens eene beslissing te nemen) kunnen verwijzen naar den bevoegden civielen rechter, den arbiter.

Het is te verwachten, dat in den eersten tijd, van de P. S. bepaling een zeer matig gebruik zal worden gemaakt, maar zoodra de toestanden weer geheel normaal zijn, en een massa van 4 a 5000 jonge immigranten per maand aan geregelden arbeid moet wennen alvorens in de kern van geschoolde arbeiders te worden opgenomen, zullen statistische cijfers wellicht wijzen op eene toename van het aantal toepassingen der P. 6. De gevallen van desertie, die te wijten zijn aan de voor den immigrant totaal vreemde omgeving, en het natuurlijke gevoel van heimwee, dat ook den Europeaan die zijn land verlaat niet onbekend is, zullen wel altijd blijven voorkomen. ^

Sluiten