Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die wegliep daartoe geen redelijke aanleiding had. Gevolgen van lichtzinnigheid of onverstand moeten voor herstel vatbaar zijn.

Even groote ■, aanleiding bestaat er voor ingrijpen van den plaatselijken Ambtenaar der A. L, wanneer een arbeider zooals vaak voorkomt, van wegloopen een sport maakt en wanneer hij, als onbruikbaar naar Java teruggezonden, toch weer naar hier immigreert om het spelletje opnieuw te beginnen.

Door invoering onzer organisatie behoort dit te kunnen worden voorkomen, en de Arbeidsinspecteur behoort de gelegenheid te hebben, omtrent dergelijke personen de identiteit zorgvuldiger dan ooit vast te stellen en volledige gegevens te verzamelen.

Wanneer een dergelijk persoon, zooals nu vaak geschiedt door de organisatie geweerd, middels valsche getuigschriften opnieuw er in zou slagen te immigreeren, dan zoude blijken, dat art. 269 en 270 Wetb. v, Strafr. voor hem niet te vergeefs geschreven zijn.

Het Bestuur der A, V. R. O. S. is er toe overgegaan bovenstaande studie te publiceeren. Met de strekking daarvan kan dit Bestuur zich geheel vereenigen.

Eenige wijzigingen in het ontwerp-ordonnantie van practischen aard zijn te danken aan onderling overleg met eene Commissie der beide Plantersvereenigingen en van het Bestuur der A.V.R.O.S.

De tijd was te kort, om een overleg met andere werkgevers of groepen van werkgevers tot een goed einde te brengen, doch vooral ook om het vraagstuk in zijn geheelen omvang in beschouwing te nemen.

Dit opstel worde derhalve aangemerkt als eene inleiding tot de studie van vraagstukken in verband met de voorgenomen afschaffing der Poenale Sancie.

Mr, R H. SCHNEIDER.

Sluiten