Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEVE VAN EEN ONTWERP {

ORDONNANTIE op de arbeidsovereenkomst tusschen werkgevers in de Gouvernementen Oostkust van Sumatra en Atjeh en Onderhoorigheden met arbeiders, niet behoorende tot de aldaar inheemsche bevolking.

Art. 1.

1) Ondernemingen van handel, landbouw of nijverheid, zoomede het Departement van Openbare Werken, Locale Raden, Maatschappijen tot aanleg en exploitatie van Spooren Tramwegen en Mijnbouw Maatschappijen ter Oostkust van Sumatra en het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden kunnen arbeidsovereenkomsten aangaan met arbeiders, niet behoorende tot de inheemsche bevolking op den voet van en met de gevolgen omschreven in deze ordonnantie.

2) Tot de inheemsche bevolking worden NIET GEREKEND de in de Gouvernementen O. K. S. en Atjeh en O. geboren en aldaar gevestigde afstammelingen van buiten het gewest afkomstige Inlanders.

lÉ^i 3) Op deze afstammelingen zullen de Strafbepalingen bedoeld bij art. 34 dezer ordonnantie zoolang die gehandhaafd blijven NIET van toepassing zijn.

Art 2.

Ned. b. w. srt. 1637 a. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst^, waarbij

de eene partij, de arbeider, zich verbindt, in dienst van de andere partij, den werkgever, tegen loon gedurende zekeren tijd arbeid te verrichten.

Art. 3.

Deze ordonnantie is niet van toepassing op aanneming van werk, waaronder verstaan wordt de overeenkomst waarbij de eene partij, de aannemer, zich verbindt, voor de andere partij, den aanbesteder, tegen een bepaalden prijs een bepaald werk tot stand te brengen en evenmin op de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten, welke wordt

Sluiten