Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderscheiding in Nederland bekend b. v. bij het Amsterdamsche werklieden Reglement.

Deze onderscheiding is van belang a) voor het pensioen b) voor het recht op terugzending naar Java.

De onderscheiding tusschen „contract" en ."vrije" arbeiders vervalt in regeling op civielrechtelijken grondslag.

geregeerd door aan dezelve eigene bepalingen en bedongen voorwaarden en bij gebreke van deze door het gebruik.

Draagt de overeenkomst van aanneming het kenmerk eener arbeidsovereenkomst, dan ziin de henalino-f»n ™n

van toepassing. Art. 4.

deze ordonnantie wel

1) Voor de toepassing dezer ordonnantie wordt verstaan onder

a) WERKGEVER: de in Nederlandsch-Indië gevestigde natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft als bedoeld in artikel t, of, indien deze niet in NederlanschIndië gevestigd is, diens aldaar bij authentieke akte aangestelde vertegenwoordiger. Waar in deze ordonnantie de term „onderneming" wordt gebezigd, omvat deze mede Openbare Werken, en aanleg en exploitatie van Spooren Tramwegen en Mijnbouw, als bedoeld in artikel 1.

b) BEHEERDER: de persoon, die belast is met de rechtstreeksche leiding van de onderneming in haar- geheelen omvang of van een op zich zelf staand gedeelte daarvan.

c) ARBEIDERS of WERKLIEDEN: de bij art. 1, bedoelde tot de Inlandsche of daarmede gelijkgestelde, doch niet inheemsche bevolking behoorende volwassen mannelijke of vrouwelijke koelies en ambachtslieden, die bij eene arbeidsovereenkomst zich tot het verrichten van arbeid hebben verbonden.

d) IMMIGRATIE CONTRACT: de schriftelijke arbeidsovereenkomst, welke buiten het gewest wordt aangegaan of welke voor de eerste maal in het gewest wordt gesloten met werklieden, die .van een plaats daarbuiten zijn gekomen of aangebracht;

é) REENGAGEMENTSCONTRACT: de schriftelijke arbeidsovereenkomst, welke in alle andere gevallen in het gewest wordt gesloten,

f) VASTE WERKLIEDEN zijn die, welke een immigratie- of reengagements-contract voor bepaalden tijd hebben aangegaan.

g) LOSSE WERKLIEDEN zijn die, welke onder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalden tijd arbeiden.

h) GEZIN: de man en de vrouw, die zich bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst als elkanders echtgenooten hebben opgegeven, met de nog niet volwassen kinderen van een hunner of van hen beiden, zoomede

Sluiten