Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bemoeing met immigratie moet aan Controleur ontnomen worden. De organisatie van het A. D. A. B. (vide Statuten en Reglement op de immigratie) geven meer waarborg.

Hierbij is rekening gehouden met vrije immigratie en „laukeh-werving".

Een copie bv. op gekleurd papier is bestemd voor het A. D. A. B.

(I) par. 13 uitvoeringsvoorschriften der W. O.

Boetebepaling voor den nalatigen beheerder in art. 31.

(1) Elke afzonderlijke klasse van werkgevers zal in het model arbeidsovereenkomst hare eigen beschrijving van de soort arbeid opnemen.

3) De immigratiecontracten na aankomst van den geimmigreerden arbeider aan de havenplaats Belawan, worden gesloten door tusschenkomst van het A. D. A. B. als vertegenwoordigende den werkgever en ten overstaan van den arbeids-inspecieur te Medan.

4. De reëngagementscontracten worden onderhands gesloten op de onderneming waarvoor de arbeider reengageert en moeten binnen acht dagen na de onderteekening ter kennisneming worden opgezonden aan den ambtenaar der AI. in wiens ressort die onderneming gelegen is.

5). Alle contracten op Java worden opgemaakt in triplo H; alle andere contracten worden opgemaakt in duplo, waarvan een exemplaar voor den werkgever en een voor het A.D.A.B.

6. De beheerder is verplicht zorg te dragen voor de verzending binnen 8 dagen na de dagteekening aan het A.D.A.B. van het duplicaat van het contract, zoomede van alle documenten en identiteitsbewijzen, voorzoover die bij het Reglement der A.D.A B. ten behoeve harer administratie geèischt worden.

7) De A.T. houdt aanteekening in een dagregister van alle contracten te zijnen overstaan gesloten, alsmede van alle contracten hem ter kennisneming toegezonden en doet daarvan opgave aan den betrokken magistraat of landrechter, welke opgave voor dien rechter als volledig bewijs van het bestaan der arbeidsovereenkomst geldt.

Art. 7.

De arbeidsovereenkomsten zullen vermelden:

1) den naam, den ouderdom (naar gissing), de plaats van herkomst, den landaard en zoo mogelijk den stam van den arbeider, alsmed; den naam van de echtgenoote.

2) den naam van den werkgever, den naam van diens onderneming(en) waarvoor die arbeider is aangenomen zoomede de afdeeling(en) waarin de onderneming(en- ligt (liggen).

3) de soort van arbeid waarvoor de arbeider is aangenomen en het aantal werkuren (1) per etmaal.

4) bedongen dag-, taak- en stukloon zoomede het loon voor overwerk.

5) bij reëngagementscontracten het bedrag en de wijze van verrekening der genoten voorschotten.

6) den duur der arbeidsovereenkomst.

7) de rust- en feestdagen.

8) het beding dat de werkman tegen zijn wil niet van zijn gezin zal worden gescheiden.

Sluiten