Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. B. W. art. 1638.

Loonen. Loon in Geld,

Door deze differentieering verkrijgt men belooning van den arbeid naar evenredigheid van ijver en prestaties, en toepassing van het beginsel: loon naar werken, opvoering van de productiviteit van den arbeid en opvoeding van den arbeider tot geregelden arbeid.

K, O. art. 4. alin. 4

1) niet verplicht

Ned, B W, 1637 p,>

9) de verplichting van den werkman om zijn woning en erf in zindelijken staat te houden, enz.

10) het beding dat partijen zich in geval van eenig geschil onderwerpen aan de arbitrale uitspraak in eerste instantie van den ambtenaar der A.I. van het ressort waarin de onderneming gelegen is en in hoogste instantie van den Raad van Arbitrage te Medan, bedoeld bij art. 36 dezer ordonnantie.

VERPLICHTINGEN VAN DEN WERKGEVER. Art. 8.

a) De werkgever is verplicht den arbeider zijn loon op in de arbeidsovereenkomst of bij reglement bepaalde tijden te voldoen.

b) DAGLOON, het dagloon van niet aan geregelden arbeid gewende, pas geimmigreerde en minder geschikte arbeiders zal bedragen ten minste x cents per dag arbeids.

c) DAGTAAK- het bedongen loon voor dagtaak zal bedragen minstens x + y cents.

Bij werken in dagtaak zal de arbeid door den arbeider verricht NA beëindiging der taak als overwerk beschouwd en vergoed worden.

d) STUKWERK. Loon voor stukwerk zal bedragen ten minste x + y + z cts voor den dag arbeid in stakloon.

é) Voor overwerk, zijnde de arbeid buiten het aantal overeengekomen uren per etmaal, hetwelk alleen kan worden verricht op verzoek van den beheerder en met toestemming van den werkman, is een loon verschuldigd van minstens x centen per uur.

f) De beheerder is bevoegd, J) indien zulks in het belang van den arbeider is, een deel van het in geld bepaalde loon aan den arbeider te voldoen in den vorm van voedingsmiddelen te berekenen naar den kostprijs op de onderneming, of in volledig toebereide voeding, en den prijs der rijst vast te stellen op x centen per K.G.

Art. 9.

Behalve in geld kan het loon ook bestaan in

a) Bepaalde diensten door of voor rekening van den werkgever ten behoeve van den arbeider te verrichten,

b) Het gebruik van werktuigen of gereedschappen en het onderhoud daarvan,

c) Het gebruik van een bepaald stuk grond of weide of stalling voor het vee van den arbeider of van zijn gezin.

Kolonisatie,

Sluiten