Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. O. art. 12 al. 3.

Met het bedrag van reisen ultrustingskosten wordt de arbeider dus niet belast. Hij komt schuldvrij op de onderneming.

Art. 10.

De werkgever is behalve tot betaling van loon verplicht:

a) den arbeider vrij vervoer en voeding te verschaffen tot op de plaats of onderneming, waar bij den arbeid zal verrichten.

b) Wat betreft immigranten aangenomen op Java, den arbeider een vergoeding te betalen voor uitrustingskosten van ten hoogste X gulden uit te betalen in gedeelten en

op ujascppen ais voor den arbeider meest gewenscht is.

c) tot het kosteloos verschaffen van voegzame huisvesting, bad- en drinkwater.

d) tot het kosteloos verschaffen aan den arbeider en zijn gezin van geneeskundige behandeling, medicamenten en verpleging in een ziekeninrichting onder deskundige leiding.

é) tot het verstrekken van huisvesting en voeding aan het gezin van den arbeider gedurende diens ziekte en verpleging in het hospitaal, voorzoover de leden van het gezin niet in eigen onderhoud kunnen voorzien dan wel door de zorg voor het gezin daarin verhinderd worden.

/) De werkgever is verplicht al datgene te doen en na te laten hetwelk een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.

Art. 11.

a) Geen dagloon is verschuldigd voor het gedeelte van den werktijd, gedurende welken de arbeider den bedongen arbeid niet heeft verricht; het taakloon is alleen verschuldigd» naar evenredigheid van het deel der afgewerkte taak, stukloon naar evenredigheid van het afgeleverde werk

b) Ook over de voorgeschreven rust- en feestdagen krijgt de arbeider, tenzij hij op die dagen in een ziekeninrichting verpleegd wordt of een vrijheidsstraf ondergaat, dan wel vertoeft in preventieve hechtenis, loon uitbetaald als volgt: de arbeider werkende in dagloon het gewone dagloon = x; ets de arbeider werkende in dagtaak x -4- y ets per dag de arbeider werkende in stukloon x -(- y + z ets per dag.

c) Eveneens behoudt de arbeider zijn aanspraak op het bij de overeenkomst naar tijdsruimte vastgesteld loon voor eenen korten, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij, hetzij ten gevolge van de vervulling eener door de wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting die niet in zijn vrijen tijd kon geschieden, hetzij om klachten tegen den werkgever of zijn personeel in te dienen voorzoover die klachten gegrond bevonden worden.

Ned, B, W, art, 1638 ft,

Ned, B, W, art 163B c, overname van alin, 1, art, 1686 c) is niet raadzaam.

Sluiten