Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staangeld art, 1638 S, Ned, B. W.

Rust- en Feestdagen.

Maximum werktijd K. O. art, 4a al, 2.

7

K. O. art. 4 al. 8. K. O. art. 4 al. 4.

geheele loon worden ingehouden voor aanzuivering van schulden uit hoofde van de redenen sub. c. en d. alinea 1 van dit artikel:

Art. 14.

1) . Het is geoorloofd bij de arbeidsovereenkomst te bedingen, dat een zeker deel van het verdiende loon niet zal worden uitbetaald, doch in het credit van den arbeider zal worden geboekt met het doel op dit bedrag de schulden te kunnen verhalen welke de arbeider bij het eind der dienstbetrekking krachtens art. 27 verschuldigd mocht zijn.

2) . Alleen arbeiders, die minstens x centen daags verdienen komen voor inhouding op het loon voor staangeld in aanmerking.

3) . het bedrag der inhoudingen zal nimmer meer dan 1/10 van het verschuldigde loon kunnen bedragen.

Art. 15.

De opsomming der rust- en feestdagen over te nemen uit het tegenwoordige werkcontract en de bestaande voorschriften (handboek Deliplanter pag. 94).

Art. 16.

Deze rust- en feestdagen worden voor den duur der overeenkomst als werkdagen gerekend.

Art. 17.

1) De maximum werktijd waartoe de arbeider zich kan verbinden is 9 uur per dag, indien de arbeid wordt verricht tusschen 57a uur des voormiddags en 6 uur des namiddags, en van 8 uur per etmaal indien de arbeid geheel of gedeeltelijk tusschen 6 uur des namiddags en 5% uur des voormiddags, dan wel geheel of gedeeltelijk onder den grond wordt verricht.

2) Bij overeenkomsten met arbeiders in dienst van Spoor- en Tramwegondernemingen voor publiek verkeer in exploitatie, kan, voorzoover betreft diensten op den weg, stations en treinen, een maximum werktijd van 12 uren per etmaal worden bedongen.

3) Bij overeenkomsten met arbeiders in dienst van Spoor- en Tramwegen zijn bedingen toegelaten, dat in buitengewone omstandigheden, bij ongevallen of ter verzekering van de veiligheid en de regelmatigheid van het verkeer, _ de arbeider verplicht zal zijn tot een langeren diensttijd, dan bepaald in alin. 1 van dit artikel, in welk geval overwerkloon verschuldigd is op den voet van art. 9 alin. d.

Sluiten