Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze inbreuk op persoonlijke vrijheid van den arbeider past in eene sociale regeling als die, dezer ontwerp ordonnantie, (vide Straitsregeling).

Tuchtrecht toekomende aan den werkgever, volg. Amsterd. Werl. Regl.

vgi. Hettinga Tromp. pag. 124: het tuchtrecht behoort te berusten bij diegenen, die voor den goeden gang van zaken verantwoordelijk zijn.

Vrouwen zullen alleen mogen worden belast met werkzaamheden welke gewoonlijk aan vrouwen worden opgedragen.

3) De arbiter bedoeld bij art. 36 dezer ordonnantie is bevoegd kennis te nemen van bezwaren van arbeiders betreffende den aard der werkzaamheden en de hoegrootheid der opgedragen taak en den eenheidsprijs van het stukwerk.

4) De arbeider met zijn gezin is verplicht in het belang der hygiëne zich bij aankomst op de onderneming geneeskundig te laten onderzoeken op zoodanige ziekten als voor zijne omgeving gevaarlijk of besmettelijk kunnen zijn, zoomede op malaria en wormziekte (ankylostomiasis) en indien de bevoegde geneesheer dit noodig oordeelt, zich ter genezing van deze. ziekten en verpleging in het hospitaal te laten opnemen.

5) De arbeider, die in het hospitaal is opgenomen is verplicht de voorschriften op te volgen, ,die de in het hospitaal bevoegde geneesheer geeft, met dien verstande dat hij niet verplicht is zich aan chirurgische behandeling te onderwerpen.

6) De arbeider die zich ziek meldt, heeft recht op geneeskundig onderzoek c. q hehandeling ; en verpleging in het hospitaal.

7) Het verzuimen van arbeid wegens voorgewende ziekte heeft tengevolge verlies van het recht op loon over den verzuimden tijd, behoudens toepasselijkheid van straf- en andere bepalingen dezer ordonnantie, indien daartoe grond bestaat.

8) Indien de arbeider het werk verzuimt onder opgave van ziekte als reden van dat verzuim, is hij verplicht zich op last van den beheerder, voor geneeskundig onderzoek c. q behandeling en verpleging aan het hospitaal aan te melden.

Art. 21.

Behoudens het bepaalde bij art. 32 en 33 en behoudens de overgangsbepalingen in art. 34 heeft de werkgever het recht, den arbeider, die te kort komt in zijn verplichting tot geregelden arbeid naar beste vermogen, die zijn arbeid verzuimt, die zich schuldig maakt aan insubordinatie, verzet, beleediging van den werkgever of zijn personeel, aan verstoring van de goede orde en rust op de onderneming, aan dronkenschap, vechtpartijen of ergerlijk gedrag, naar gelang van omstandigheden of wel in te

Sluiten