Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. ö7)r en Banjoewangi -regeling gelijke straf voor Europeanen en Inlanders. Ook niet leden der A. D. A. B. zouden hierdoor getroffen worden.

In dat artikel/wordt ook het verleenen van huisvesting strafbaar gesteld.

geerden, mits zij als vaste werklieden gedurende minstens 3 jaren arbeid hebben verricht, recht op terugzending per eerste bootgelegenheid en op kosten van het A. D. A. B. naar de plaats van herkomst, indien die beëindiging is geschied op de wijze, bedoeld bij art. 22 alin. 1 en 2, art. 23 sub b. of art. 24; om dringende redenen bedoeld bij art. 26, of na betaling van schadeloosstelling bedoeld bij art. 27 dezer ordonnantie.

2). Indien na beëindiging der dienstbetrekking van het hoofd van het gezin een of meer leden van zijn gezin gebonden zijn aan denzelfden werkgever door een arbeidsovereenkomst voor bepaalden tijd, zal het hoofd van het gezin de keus hebben:

a) de beëindiging van de overeenkomst van het lid van het gezin door den arbiter, bedoeld bij art. 36 te eischen tegen betaling eener schadeloosstelling door den arbiter te bepalen, of

b) den duur dier arbeidsovereenkomst te bekorten, door overname geheel of gedeeltelijk van de verplichtingen uit die arbeidsovereenkomst voortvloeiende.

c) het recht op kostelooze terugzending naar de plaats van herkomst vervalt, indien de arbeider daarvan geen gebruikt maakt binnen x dagen, nadat hij daartoe de gelegenheid heeft gekregen.

Art. 31,

a) De werkgever, die een arbeider in dienst wenscht te nemen, wiens vorige dienstbetrekking op vordering des werkgevers of tengevolge van een onrechtmatige handeling des arbeiders is geëindigd, is verplicht vooraf aan het A. D. A. B. te vergoeden het bedrag van het niet afgeschreven gedeelte der immigratie- en uitrustingskosten, dat het A. D. A. B, krachtens zijne statuten aan den vorigen werkgever heeft voldaan, en bovendien aan den vorigen werkgever het bedrag der schadeloosstelling, welke de arbeider krachtens de bepalingen dezer ordonnantie verschuldigd mocht zijn, of tot betaling waarvan de arbeider veroordeeld mocht worden.

b) Het aanmoedigen tot niet naleving van arbeidsovereenkomsten of het begunstigen daarvan door het in dienst nemen van den arbeider, die in het geval verkeert bedoeld in alin. 1 van dit artikel, alvorens de^ niet afgeschreven immigratiekosten en de schadeloosstelling daar bedoeld zijn betaald, wordt gestraft met een geld-

(0.

boete van ten hoogste

hoogste x dagen.

julden of hechtenis van ten

Sluiten