Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c) Er bestaat een wettelijk vermoeden, dat de arbeider in het geval bedoeld bij alin. I van dit artikel verkeert, wanneer hij niet in het bezit is van een, volgens model door het A. D. A. B. vast te stellen ontslagbrief van zijn werkgever dan wel van den ter plaatse bevoegden ambtenaar der A. I. dan wel van den bevoegden arbiter, waaruit blijken kan dat zijn vorige dienstbetrekking op rechtmatige wijze is geëindigd.

STRAFBEPALINGEN. Art. 32.

De werkgever wordt voor overtreding der bepalingen van art. . . dezer ordonnantie gestraft met een geldboete van ten hoogste x gulden of hechtenis van ten hoogste x dagen.

De vervolging heeft plaats op klachte van den arbeider of van den ter plaatse bevoegden Ambtenaar der A. I. Art. 33.

^a°Zn^:t Verzet' lediging of bedreiging van den werkgever

vTdienVderAl- Chef personeel> rustverstoring, vechterij, dronkenschap en

dergel. vergrijpen tegen de goede orde, worden indien het feit niet als misdrijf is aan te merken, gestraft met hechtenis van ten hoogste x dagen of een geldboete van van ten hoogste x gulden.

OVERGANGSBEPALING. Art. 34.

1) De arbeider wordt gestraft:

«, Wegens het niet tijdig zich aanmelden op de onderneming waarvoor hij zich heeft verbonden.

b. Wegens voortgezette weigering om den verplichten arbeid te verrichten.

c. Wegens het onrechtmatig verbreken der overeenkomst w. o. te rekenen het verlaten der onderneming met de kenbare bedoeling daar niet terug te keeren.

d. Wegens opruiing en aanmoediging tot onrechtmatige verbreking der arbeidsovereenkomst, de eerste maal met geldboete van ten hoogste x gulden subsidiair hechtenis van ten hoogste x dagen en in geval van herhaling binnen 6 maanden na pleging van het eerste feit met hechtenis van ten hoogste y maanden.

2) De straf op het onrechtmatig verbreken der overeenkomst door het verlaten der onderneming met het kennelijk doel daar niet terug te keeren, voor de eerste

Sluiten