Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beheerder heeft de keus tusschen den civielrechtelijken en den strafrechtelijken wet.

Ten aanzien van het klachtrecht van den ambtenaar der A. I, vgl. Hoofdstuk UI B,

De strafrechter zal een eventueele exceptie van civielrechtelijken aard, prejudicieel moeten verklaren en naar deo arbiter varwijzen.

maal gepleegd, wordt niet ten uitvoer gelegd indien de arbeider binnen een door den rechter hem toegestanen termijn naar de onderneming is teruggekeerd en wederom in dienst van den werkgever treedt recht van don—Ambtenaar—de* A. I.—vlgi Hoofdstuk li, B. indiend van den werkgever vreedt.

3) De arbeider bedoeld in de vorige alinea kan door de politie naar de onderneming worden teruggebracht.

4) De overtredingen bedoeld bij dit artikel worden alleen vervolgd op klachte van den beheerder der onderneming, waartoe de arbeider behoort, of van den ter plaatse bevoegden Ambtenaar der A. I.

5] De G. G. is bevoegd om de strafbepalingen van dit artikel hetzij voor alle, hetzij voor nader door hem aan te duiden arbeidsovereenkomsten, buiten werking te stellen, zoodra de noodzakelijkheid van de handhaving daarvan zal zijn opgeheven.

PENSIOENREGELING.

Art. 35.

De G. G. zal voorschriften vaststellen tot regeling van regeeringstoezicht op het pensioenfonds ten behoeve der arbeiders, in het leven geroepen bij de statuten van het A. D. A. B., goedgekeurd bij Gouvernementsbesluit ddo.

en tot verzekering der pensioenbepalingen ten behoeve der arbeiders, hetzij bij arbeidsovereenkomst, hetzij bij reglement door den werkgever vast te stellen.

ARBITRAGE. Art. 36.

Bij de arbeidsovereenkomst zijn partijen bevoegd alle geschillen van burgerrechtelijken aard te onderwerpen:

a) in eerste instantie aan den ter plaatse, waar de arbeider verblijft, bevoegden ambtenaar der A. I.

b) in hooger beroep en in hoogste instantie aan een Raad van Arbitrage te Medan, samengesteld als volgt: de Gouverneur der O. K. S. voorzitter,

de Arbeidsinspecteur te Medan,

drie vertegenwoordigers der werkgevers, door dezen aan te wijzen,

een lid, behoorende tot den landaard van den arbeider, een rechtsgeleerd lid. tevens belast met de redactie der beslissingen.

Eventueele kosten van deze arbitrale rechtspraak komen ten laste van het A. D. A. D.

Sluiten