Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 37.

1) Voor de procedure in eerste instantie zijn geen vormen vereischt, behoudens deze, dat beide partijen moeten zijn gehoord, de uitspraak, indien de partijen den wensch te kennen geven daarvan in hooger beroep te gaan, op schrift gesteld worden, en desverlangd aan partijen afschriften daarvan wordt afgegeven.

2) Het hooger beroep wordt aanhangig gemaakt bij ongezegeld request, houdende een korte vermelding van de grieven tegen de uitspraak in eerste instantie, vergezeld van een afschrift daarvan.

Indien de arbeider, die in hooger beroep komt niet schrijven kan, is de eerste rechter verplicht tert spoedigste afschrift van zijn beslissing aan den Raad van Arbritage te doen toekomen met aanteekening van het ingestelde hooger beroep.

3) In hooger beroep kunnen de partijen zelf verschijnen, dan wel zich doen vertegenwoordigen

4) Partijen kunnen zich tot toelichting bedienen van schriftelijke memories.

Art. 38.

De beslissing van den R. V. A. wordt op schrift gesteld, en de partijen kunnen daarvan kosteloos afschrift bekomen.

De volgende artikelen der K. O. art. 5. 6, 9 (al. 2), 11, 12 (al. 4) en 17, behooren, naar het oordeel van het Bestuur der A. V. R. O. S. in bovenstaand ontwerp-ordonnantie opgenomen te worden, waarmede de ontwerper gaarne instemt.

Eene nadere toelichting op dit ontwerp wordt na de uiteenzettingen in Hoofdstuk IV en de opmerkingen in margine, overbodig geacht.

Sluiten