Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x J?^^*®1?^?8 van de incunabelen in de Amsterdamsche universiteitsbibliotheek in 1919 verschenen, gaf voor het eerst een overzicht van de in onze oude Stedelijke Bibliotheek bewaarde en de later min of meer toevallig verkregen 15e-eeuwsche boeken. De beschreven verzameling was van kleinen omvang, maar bevatte verscheidene werken van waarde en van beteekenis, en vormde een niet gering te schatten materiaal voor studie. De volgende jaren boden eene zoo ruime gelegenheid om zonder al te hooge uitgaven de collectie uit te breiden, dat een vervoJg op den catalogus dringend noodig is geworden.

Evenals vroeger is eene scheiding gemaakt tusschen de in de Nederlanden, en de daarbuiten gedrukte boeken. Voorde Nederlandsche groep loopt de beschrijving over de eeuwgrens heen, voor de incunabelen uit andere landen, waarvan de catalogus hier allereerst volgt is deze grens in beginsel gehandhaafd.

Niet alles wat hier beschreven wordt is nieuw, niet alles is door aankoop verkregen. Opgenomen zijn eenige werken, die vroeger over Het hoofd gezien waren, of die om goede redenen waren weggelaten, zooals de Hebreeuwsche incunabelen in de Bibliotheca Rosenthaliana De verzamelmg-Fontein, aan de Doopsgezinde Gemeente behoorende en voor enkele jaren door bruikleen-contract in de Universiteitsbibliotheek gekomen, bracht verscheidene belangrijke incunabelen"). Verreweg de meeste hier beschreven incunabelen zijn echter nieuw verworven Daarbij is voornamelijk gestreefd naar nog grootere veelzijdigheid: naast de groote standaardwerken uit de Middeleeuwen en den Renaissance-tijd zal men nu tal van kleinere werken van verschillend karakter vinden-' naast de christelijke auteurs komen de classieken in veel grootere volledigheid. Het aantal drukplaatsen, en vooral het aantal drukkers hier vertegenwoordigd, is sterk uitgebreid.

| De indeeling en de wijze van beschrijving van onzen catalogus zijn in t algemeen gehandhaafd. De opvatting van de incunabulisten, die elke incunabelbeschrijving geknipt willen zien naar het door hen voorgeteekende patroon, wijst m.i. voor een bibliotheekcatalogus niet den juisten weg Eenvoudige catalogiseering, zich aansluitende bij die van de geheele bibhotheek, is hier noodig; volledige beschrijving van titel, imtium en colophon enz. met aanwijzing van de regelindeeling zou onpractisch zim. Over de drukletter behoeft slechts weinig te worden meegedeeld; nummering van de typen naar de kunstige stelsels van de incunabulisten heeft voor den gewonen gebruiker van den catalogus geen nut. En zoo kon ook aan eene rangschikking naar die systemen met gedacht worden. Een overzicht naar drukplaatsen en drukkers wordt beter in beknopten vorm aan den catalogus toegevoegd. Nog minder gewenscht scheen eene alfabetische schikking, die voor incunabelen

*) Zie de nummers 148—146, 147—160, 176, 211, 219, 263—266.

Sluiten