Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van dezen werkten er 33 te Venetië; de vroegere beschrijving had 15 Venetiaansche drukkers.

Slechts vier classieke Romeinsche dichters waren te vinden in onze incunabelverzameling, van de prozaschrijvers alleen Caesar, Suetonius en Gellhis, en een vertaling van Plato. Nu zijn o.a. Plautus, Terentius en Horatius er bij gekomen, van Cicero drie verschillende werken; voorts tal van andere prozaschrijvers, zoodat we in 't geheel een vijftigtal Italiaansche uitgaven van classieken uit de 15e eeuw bezitten. Daarnaast zijn ook de latere latinisten vertegenwoordigd; we hebben werken van de pausen Pius II en Sixtus IV, en kleinere geschriften en redevoeringen van geestelijke schrijvers over staatkundige en kerkelijke onderwerpen.

Een aardige groep vormen de 15 boeken in de Italiaansche taal. Onze oude verzameling had slechts Dante en de Hypnerotomachia. Nu hebben we verscheidene belangrijke godgeleerde boeken en geschiedwerken, en, van bijzonder belang, de Summa van Luca Pacioli, dat merkwaardige oude Italiaansche handboek over arithmetica, meetkunde, handelsrekening en boekhouding. Daarnaast ook weer kleine geschriften, waaronder drie werkjes van Savonarola.

De afdeeling der Fransche incunabelen is meer dan verdrievoudigd. Verscheidene Lyonsche drukkers zijn er bij gekomen, maar vooral zijn nu de elegante uitgaven van de Parijsche drukkers van omstreeks 1500 beter vertegenwoordigd. Onder hunne uitgaven zijn eenige werkjes van de renaissance-dichters Publius Faustus Andrelinus, Baptista Mantuanus, Antonius Mancinellus.

Den aangroei van de Duitsche afdeeling zou men bijna met dezelfde woorden kunnen schetsen als dien van de Italiaansche. De classieken zijn hier uit den aard minder talrijk, maar ontbreken toch niet. Ook hier naast de degelijke studiewerken kleinere specimina van de brochure-literatuur van omstreeks 1500.

Tot besluit volgt eene reeks van 9 uitgaven in de Duitsche taal, waaronder twee plano-drukken. Van bijzonder belang zijn het rechtsboek van Eyke von Repgow, te Augsburg gedrukt, een Duitsche uitgaaf van de kroniek van Hartmann Schedel, en de Keulsche Kroniek. De laatste wel is waar in beschadigden staat, maar met de beschouwing over de uitvinding der drukkunst ongeschonden. Deze wordt bij den titel in een noot weergegeven, zooals ook andere uitingen over de kunst en de uitvinding veelal zijn meegedeeld. In 't algemeen is bij de toevoeging van noten niet angstvallig naar eenvormigheid gestreefd, maar vrjj meegedeeld wat aardig of belangrijk scheen. We besluiten met een aardigen Facetus, die wellicht bij strenge afgrenzing niet meer tot de incunabelen zou mogen worden gerekend.

Het Overzicht naar plaatsen, uitgevers en drukkers, en het Register hebben betrekking op de geheele verzameling. Met het oog daarop begint de nummering van dit stuk met 120, in aansluiting bij die van de vroeger beschreven collectie.

C. P. Burger Jr.

Sluiten