Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mens, over de ordo frate. min.Type overeenkomende met de imitatione Christi gedr. voor Leon. Pachel te Milaan in 1488 (n° 177) waarmede het boekje saamgebonden is. 16 bladen. Goth. letter, inhoudsopgaven in margine.

179. Sixtus HEI, Literae dat. Rome anno 1479 septimo cal. Auir. S. L

eta. 8°.

Het stuk wordt ingeleid en medegedeeld door Joannes, pape Capellanu8_ etc. Het betreft de „sacri praedicatorum et minorum fratrum ordines". Type overeenkomende met de imitatione Christi gedr. voor Leon. Pachel te Milaan 1488; waarmede het, als vierde en laatste stuk in het perk.-bandje is saamgebonden. — 4 bln. Goth. letter.

180. Alexander Scrmoneta, In consequentias Strodi commentariohun,

cum dubiis rev. mag. Pauli Pergulensis necnon Gaetani de Thienis quibusdam declarativis. Consequentie mag. Rodulphi Strodi, per fr. Mattheum Campagnam de cherio correctae. Venetiis impr. 1488. 4°.

Prootor schrijft den druk, met twijfel, toe aan Hannibal Foxius, die gelijksoortige paragraaf-typen gebruikt. 106 bL Goth. letter, 2 kol. Hain-Cop. 15096. Proct. 5666. Initiaaltjes niet ingevuld.

De titel vermeldt alleen de commentaren: Alexander Sermoneta a2

d3; Paulus Pergulensis d 4—k4: Gayetanus de Tienis k4 verso—m 3. Op bL m 4 beginnen de Consequentiae.

181. Bolandinus, Flos testamentorum cum additionibus Petri de Vnc-

zola et Bap. de Guarinis. Joannes Haman dictus Hertczog Venetiis impr. 1489. 4°.

42 bladen, Goth. letter. Hain 1297.

Op de keerzgde van bl. 1 brief van Baptista Guarinus. Op bL 2 begint de tekst met deze versregels aan den lezer:

Hunc avide florem spiranten» thuris odorem Si carpis dextra, flagrabis intus et extra. Na het colophon een overzicht van de rubrieken op 3 bladz.

182. Thomas Aquinas sacri ordinis predicatorum, Commentaria in li-

bros perihermenias Aristotens. Supplementum Gratiauei esculani in Hbrum secundum peri herm. Thome aquinatis commentaria in libros posteriorum Aristotens. Opusculum fallaciarum (quod ad sophisticas argumentationes dissolvendas plurimum suffragatur). Impr. Venetiis per Gulielmum tridinensem de monteferato 1489. f°.

28 + 63 bln. (het eerste blad, waarop eenige versregels, ontbr.) Goth. letter in twee grootten, 2 koL Hain 1493a (dl I p. 591). PeU. 1077.

183. Vitae Cacsarum. [Scriptores historiae Augustae]. Aelii Spar-

tiani de vita Hadriani. Etc. Venetiis impr. per Ioannem Rubeum de Vercellis 1490. f°.

106 bln. Bom. letter. Hain-Cop. 14563. Proct. 6127.

In ouden band, achter Orosius 1499 (n°. 233).

184. Plinius Secundus (C), Epistolarum liber I—VIII. S. L et a. 4°.

Druk wellicht van Joh. Bubeus te Venetië omstr. 1490. 68 bl. sign. a ii —i 6) Bom. letter, hier en daar ook Gr. Cop. II2 n° 4776. De tekst is volledig bewaard; de ontbrekende bladen (a 1 en i 6—8) waren wellicht blank; ook het bij Cop. zeer kort beschreven ex. had die bladen niet. — Initialen niet ingevuld.

Sluiten